Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tänka, resonera och räkna. Kapitel 4 - Talraden och tallinjen

Skapad 2021-03-02 15:07 i Björklinge skola Uppsala
Grundskola F Matematik
Du ska arbeta med tallinjen.

Innehåll

Tid

Beräknad tidsåtgång (min) och period för genomförande

april, maj ,juni

Mål från LGR11 Del 1

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet, och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Mål från LGR11 Del 2

Övergripande mål och riktlinjer.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor

  • analysförmåga
  • kommunikativ förmåga
  • begreppslig förmåga
  • förmåga att hantera information
  • metakognitiv förmåga

LGR11 Kursplanens centrala innehåll

Detta innehåll kommer att behandlas Naturliga och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Undervisning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet    Hur många? Ett-till-ett-principen och kardinaltalsprincipen.  Den inre mentala talraden kan bidra till att barnen utvecklar inre föreställningar om tal som underlättar och stödjer aritmetiskt tänkande.

 Talraden och tallinjen tema 4 i Tänka, resonera och räkna i förskoleklass

Vi undersöker talraden 1-10 utan siffror och med siffror, prickkort, 20-kort numrerade 0-20, kortlek, tärningar, räkneramsor, talets grannar, grannens granne (tvåhopp), ett mer ett mindre, två mer två mindre, udda och jämna tal, räkna uppåt och neråt inom talområdet 0-15 och sedan 0-20, hitta mitt tal. Veckans uppskattning.

IT                                                            

Hur IT används I undervisningen                                                                                                                              

Dokumentation och appar.

Tillämpning

Hur eleven ska få visa sina förmågor Genom resonemang, elevdokumentation och samtal.

Bedömning

Läraren kommer att bedöma hur du använder de olika förmågorna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: