👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande genom rörelse

Skapad 2021-03-03 06:50 i Skogsbäckens förskola Fristående förskolor
Förskola
Att barnen genom dansen, musiken och fantasin ska finna trygghet till ytterligare ett uttryckssätt till rörelse. Vi vill även öka användandet av fantasi i större utsträckning än barnen gör idag.

Innehåll

Livsstil & Hälsa

Vad

Att barnen ska få kunskap om att genom dans, musik, skapande och berättande tillsammans med andra skapas välmående. Vi vill även ge barnen en fördjupad kunskap i allas lika värde. Vi vill ge barnen möjlighet att dela denna erfarenhet med andra genom ett dansprojekt tillsammans med Barnens eget bibliotek och Region Stockholm Dans Cirkus.

Barnen ska få kunskap som skapar trygghet i allas lika värde och att alla kan dansa och röra sig till musik och att man kan skapa berättelser med sin fantasi.  Barnen ska även få kunskap om att det är bra för hälsan och välbefinnande att röra på sig. Att barnen ska få kunskap om att skapande kan ske med material funna i skog och mark.

Varför

Grön Flagg-rådet och avdelningens pedagoger har observerat att barnens stillasittande, att den kroppsliga inaktiviteten har ökat och ur ett hälsoperspektiv vill vi som förskola förändradetta. Det har även synliggjorts att det är svårt att skapa ett berättande ur fantasin och att vi måste stödja och utveckla barnens föreställningsförmåga. Vi har uppmärksammat att den fria uttrycksformen inte finns naturligt hos alla barn och vi har sett en minskad fysisk aktivitet hos våra barn.

Detta kan på sikt skapa negativa hälsoeffekter och vi vill med stöd av det Globala målet, nummer 3 säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Kopplingen till det globala målet 12 gör vi genom att ge barnen kunskap kring hur man kan minska konsumtion genom ett skapande av material som barnen själva kan hitta i sin närmiljö.

Vi vill uppmuntra barnen i hur de kan tänka inför materialval i en skapande aktivitet och hur de kan agera när deras alster inte längre fyller deras syften. Detta leder till återvinning och en minskning av avfall och nyproduktion enligt Grönflagg programmet.

Vi vill med kopplingen till det Globalt mål nummer 12, främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Enligt Grön Flaggs definition av målet, att God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjligheter till ett tryggt och rikt liv, tar vi det som vår utgångspunkt i arbete tillsammans med barnen. Det handlar om våra rättigheter till att upptäcka hur vi ska leva för att må bra i samspel med varandra och med vår miljö. Vad är livskvalitet för oss och vad kan vi göra för att barn ska må bra i vardagen och in i framtiden? När vi har tittat tillbaka på våra tidigare resor inom Grönflagg blir det tydligt att arbetet kring att ge barnen kunskap om uttrycksformer, konsumtion, respekt för naturen och varandra aldrig för stanna, då man aldrig kan säga att vi är i mål. Vi är på resa.

Hur

Arbetet är ämnesövergripande i projektet ”Bludderblad” där dans, musik och ordet som berättande blir hörnstenar. Vi kommer att träffas i skogen tillsammans med Projektet. På förskolan kommer barnen att få skapa berättelser om sina figurer av naturmaterial. Arbetet kommer att mynna ut i en dansföreställning. Barnens arbetsprocesser kommer att visas på en utställning på biblioteket.

Barnen kommer att få skapa och berätta tillsammans med oss pedagoger. De kommer att leta efter en sak som en pinne eller en sten i skogen som de sedan kommer att genom ett berättande och skapande personifiera. Detta kommer vi pedagoger dokumentera genom fotografier och film. Barnen kommer även att få möjlighet att göra egna QR koder. Barnen kommer även tillsammans med ”Bludderblad” få prova på att skapa musik och hålla en konsert i skogen med stenar som instrument och de kommer även att få prova på dansens rörelser tillsammans med sina naturfigurer på förskolan och projektets dansare.

Genom berättandet som sker när naturfigurerna får sin personlighet kommer barnet att få möjlighet att arbeta med språk. Vi kommer att ta tillvara alla möjligheter till kommunikation och försöka skapa en miljö på förskolan som inbjuder till fantasi och kreativitet.

Skapandet ger barnen möjlighet att uppleva och kommunicera genom uttrycksformer som bild, drama, rörelse, musik och dans. Detta ger barnen möjlighet att konstruera och att använda olika material och tekniker, såväl digitala.

Vi tror att det är genom leken som detta projekt tar sin form då barnen får möjlighet att härma, fantisera och bearbeta intryck. Leken kommet att ge fantasi, motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor.      

Delaktighet och inflytande

Berättandet och skapandet är helt taget ur barnens fantasi och de väljer själva vilken berättelse de vill skapa. Även skapandet av figurerna sker helt fritt och det är bara naturen som begränsar materialval. Vi vill med öppnafrågor ge barnet möjlighet att reflektera över vad de tänker och känner.

Vi vil låta barnens idéer styra: När arbetet med Bludderblad skall ske har vi pedagoger bestämt men hur figurer ska se ut, vilket material barnen vill använda är det barnet själv som får styra. Deltagandet i de olika aktiviteterna sker också på frivillig basis. Skapandet av berättelserna rörande naturfigurerna äger barnet helt själv. Det är bra barnets egen fantasi som sätter gränser. Barnen ansvarar och leder utvecklingen i skapandet av figurer och är även ägare av den egna dansens rörelser.

Hållbar utveckling

Den Ekonomiska Dimensionen: Kunskapen barnen skaffar sig utan kommersiella material skapar förhållningssätt som går att koppla till både den ekonomiska och ekologiska dimensionen. Att vi sparar pengar genom att använda naturmaterial från skogen och att det inte krävs nya resurser för tillverkning. Samvaron i våra aktiviteter sker ute i naturen och ger en möjlighet att prata om ett respektfullt sätt att vara i naturen. Genom att skapa fysiska aktiviteter som bygger på gemenskap, skapar vi en grund för positiv samhällsutveckling med ett ökat välbefinnande.

Den ekologiska dimensionen: Det är även ekologiskt hållbart, då man sparar på naturresurser samt energi i tillverkningsledet.

Den sociala dimensionen: Fysisk aktivitet främjar de enskilda individernas fysiska och psykiska hälsa. I sin tur leder det till att kostnaderna för samhället minskar för att bekämpa folksjukdomar. Genom att göra barnen uppmärksamma på deras egna välbefinnande både kroppsligt och själsligt samt hur vår livsstil påverkar oss hoppas vi att barnens framtid blir mer hållbar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18