Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flerspråkighet

Skapad 2021-03-03 07:36 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Flerspråkig digital bilderbokstjänst för förskolan Läslyssna på bokmagi – med Poly och Glutt Polyglutt. Barn med svenska och många andra modersmål kan läslyssna till massor av böcker i appen. Använd lärplatta, mobil eller storbildsskärm, bläddra enskilt eller tillsammans.

Innehåll

 Polyglutt: ihop med fysiska böcker, för lek och lärande, enskilt eller i mindre grupper samt vid storbildsskärm. Polyglutt rymmer flera hundra författarröster, var och en med sitt språk och ordförråd som inspirerar barnen.

Hej, Moi, Hello! Forskning visar att barn som får förutsättningar att utveckla sitt modersmål också har bättre möjligheter att lära sig svenska. I läroplanen för förskolan framgår att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål och svenskan. 

Hur:

Denna språk app använder vi som ett komplement till litteratur på Stubben.

Barn med annat hemspråk än svenska finner stor trygghet i dessa igenkännande språk och  berättelser . Barnen med flerspråkighet lyssnar gärna tillsammans med sina kompiser på berättelser på just deras hemspråk.

Vi använder appen i den dagliga verksamheten och även på samlingar i helgrupp där vi presenterar en bok utifrån aktuellt tema.

Visa att alla språk är lika värdefulla. Låt barnen få använda alla sina språkliga resurser i fördkolan.

Skapa så många meningsfulla sammanhang som möjligt som ger möjlighet till språkande och samspel.

Läs högt och samtala om text.

Ställ öppna frågor och följdfrågor. Ge barnen tanketid och talutrymme.

Omge barnen med ord i alla sammanhang. 

Samtala om ord och deras betydelse, förklara obekanta ord och begrepp.

Erbjud flera olika texttyper .
Lyssna aktivt på vad barnen kommunicerar och uppmuntra dem att aktivt lyssna på varandra.

Uppmuntra interaktion genom att erbjuda barnen många möjligheter till samtal med varandra och pedagogerna.

Lek med orden med hjälp av rim, ramsor, att hitta på egna ord eller andra språklekar.

Använd och kombinera flera olika uttrycksformer som kan stötta språkutvecklingen, till exempel bild, rörelse och sång.

När:

Enskilt i verksamheten 

Med kompisar i verksamheten

På samlingar i helgrupp

Vid måltider

Kopplingar till läroplanen

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: