Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text: fabler

Skapad 2021-03-03 11:56 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Bild Svenska
Under några veckor kommer vi att arbeta med den berättande textegenren och särskilt med fabeln. Du kommer också få skriva en teaterpjäs och dramatisera den med kasperdockor samt måla illustrationer till en egen fabel.

Innehåll

Tid

Vecka 8-12

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om den berättande texten. Vi ska träna förmågorna:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Konkretiserade mål:

MUNTLIGT BERÄTTANDE:

 • Kunna presentera texter så att textens budskap blir tydligt.
 • Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

LYSSNA:

 • Kunna förstå texters budskap.
 • Kunna använda lässtrategier: förförståelse

LÄSA:

 • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: fabler
 • Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: dramatisera
 • Kunna använda lässtrategier: stödord
 • Kunna kommentera texters innehåll.
 • Kunna sammanfatta texters innehåll.

SKRIVA:

 • Kunna använda regler för språkriktighet: verb i preteritum och beskrivande verb
 • Kunna skriva texter med språklig variation: dialog
 • Kunna skriva texter med tydligt innehåll: fabler

TALA:

 • Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

BILD

 • Måla en berättande bild, dvs en illustration
 • Skapa en kasperdocka av återvunna strumpor och annat konkret material
 • Lära känna några kända svenska illustratörer
 • Diskutera och analysera egna och andras bilder

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • lyssna på fabler
 • läsa fabler
 • sammanfatta och berätta fabler för varandra
 • gå igenom fabelns kännetecken och layout
 • diskutera sensmoral och vad det betyder
 • diskutera och lära oss egenskaper som djur kan ha i fabler
 • gå igenom hur man skriver dialoger med kolon, kommatecken, talstreck, ny rad och punkt
 • gå igenom ordklassen verb i preteritum
 • prata om hur man kan variera sig med beskrivande verb
 • samla in och diskutera sambandsord för tid, s.k tidsord
 • träna på enkla stavningsregler som 
 • hitta på och skriva en fabel med en kompis som görs som en teater med dialoger
 • hitta på och skriva en egen fabel med anpassning till hur en fabel ska skrivas
 • diskutera konstnärerna Elsa Beskow och John Bauer
 • Analysera och måla sagobilder till vår egna fabel
 • Tillverka en kasperdocka av en socka, s.k strumpdocka
 • Dramatisera sin fabel för klassen

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i diskussioner och samtal
 • läsa berättelser med flyt
 • kunna förstå innehållet i de texter vi läser
 • skriva en fabel med anpassning till hur en saga ska skrivas
 • skriva så att innehållet blir begripligt och med språklig variation och dialoger
 • använda språkliga strukturer (stor bokstav, skiljetecken, stavningsregler)
 • sammanfatta och analysera olika sagor och sagobilder
 • känna till några kända författare inom genren sagor
 • känna till några konstnärer/illustratörer som målar sagobilder
 • kunna begreppen som hör till genren: som illustratör, illustration, fabel, sensmoral, preteritum, verb, dialog, kolon, kommatecken, 

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: