Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk för nyanlända

Skapad 2021-03-03 14:17 i Mörsils skola F-9 Åre
Den första undervisningen i svenska som andraspråk för nyanlända.
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Du kommer att få bekanta dig med det svenska språket, bokstäverna och dess ljud samt att kommunicera och göra dig förstådd.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • kunna berätta om dig själv och presentera din familj samt vart du bor
  • kunna det svenska alfabetet och koppla språkljud till bokstav
  • kunna använda dig av språkövningsprogram på datorn eller iPad
  • kunna vanliga hälsningsfraser
  • kunna enklare basordförråd, såsom aktuella skolord och vardagsnära ord (kläder, siffror, verb i vår vardag, färger, familjeord, klockan, mat )
  • använda enklare fraser, frågeord
  • använda viss basgrammatik, t.ex plural

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • presentera dig själv och din familj
  • samtala med klasskamrater om vardagliga ämnen
  • kunna det svenska alfabetet och dess språkljud
  • kunna använda dator eller iPad för att träna svenska

Jag kommer att bedöma detta genom:

  • klassrumsobservationer
  • samtal
  • tester

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

  • samtala
  • göra språkövningar på iPad eller dator
  • se på filmer
  • träna på att presentera sig
  • träna att skriva enkla ord och fraser
  • Arbeta i din arbetsbok

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    SvA
  • Centralt innehåll
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
    SvA  1-3
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
    SvA  1-3
  • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
    SvA  1-3
  • Sambandet mellan ljud och bokstav.
    SvA  1-3
  • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
    SvA  1-3
  • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
    SvA  1-3
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
    SvA  1-3
  • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
    SvA  4-6
  • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
    SvA  4-6
  • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
    SvA  4-6
  • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
    SvA  4-6
  • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
    SvA  4-6
  • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
    SvA  4-6
  • Kunskapskrav
  • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
    SvA   3
  • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
    SvA   3
  • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
    SvA   3
  • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
    SvA   3
  • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
    SvA   3
  • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
    SvA   3
  • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
    SvA  E 6
  • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
    SvA  E 6
  • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
    SvA  E 6

Matriser

SvA
Skriftlig omdömesmatris i svenska för nyanlända

NYBÖRJARNIVÅ
MELLANNIVÅ
AVANCERAD NIVÅ
LÄSA
Läser mitt namn. Läser enkla ord. Det svenska ljudsystemet. Läser med bildstöd. Läsriktning.
Läser enkla meningar. Läser lättlästa fakta- och skönlitterära texter.
Läser enkla texter delvis med flyt.
FÖRSTÅ
Förstår med bildstöd. Förstår enkla ord och uttryck i närmiljön. Har viss kunskap om frågeord. Ser delvis kulturella skillnader och likheter.
Ordlistor och lexikon. Förstår instruktioner i flera led. Tolkar frågeord delvis korrekt. Ser kulturella skillnader och likheter.
Sätter egna ord på det jag har förstått Tolkar frågeord korrekt. Ser och reflekterar över kulturella skillnader och likheter. ”Läser” mellan raderna och förstår dolda budskap i enkla sammanhang.
SKRIVA
Skriver mitt namn. Formar bokstäver. Skrivriktning. Skriver enkla ord.
Skriver enkla meningar. Skriver enkla meningar med skiljetecken (gäller för åk 4-9).
Använder frågeord korrekt. Skriver enkel sammanhängande text med varierat ordförråd och innehåll (gäller för åk 4-9).
GRAMMATISKA KONSTRUKTIONER
Använder substantiv och verb i oböjda former. Använder rak ordföljd (SVO). Använder vanliga och enkla prepositioner. Använder personliga pronomen i subjektsform.
Försöker använda plural, bestämdhet. Försöker använda olika tempus. Använder adjektiv i oböjd form. Experimenterar med ordföljden i olika satser.
Försöker använda omvänd ordföljd. Använder varierade bisatser. Försöker använda negationer i bisatser.
TALA och MUNTLIGT PRESENTERA (uttal, betoning och prosodi)
Presenterar mig; säger mitt namn och var jag kommer ifrån mm. Härmar de svenska vokalljuden.
Talar så att andra oftast förstår mig.
Talar med flyt och har ett bra uttal.
SAMTALA
Försöker till viss del använda svenskan som vardagsspråk.
Vågar använda svenskan som vardagsspråk. Ordförrådet ökar.
Använder frågeord korrekt. Använder svenska som vardagsspråk.
SPRÅKLIGA STRATEGIER
Använder kroppsspråk/mimik. Bildstöd/rita. Interfererar - blandar språk. överanvänder kända ord.
Nybildar ord. Frågar och ber om hjälp. Ersätter ord med synonymer eller försöker förklara med andra ord.
Använder ordlistor och lexikon.

NYBÖRJARNIVÅ
MELLANNIVÅ
AVANCERAD NIVÅ
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: