Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan för Krumeluren 2

Skapad 2021-03-03 14:49 i 223111 Förskolan Luren Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola

Innehåll

Undervisningsplan för Krumeluren 2

verksamhetsåret 2020/2021

 

 

Fokusområden i enheten

I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett vitt perspektiv. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker att vår undervisning och alla sammanhang som vi erbjuder barnen och familjerna skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna, våga och vilja vara med att ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra idag och i framtiden? Kompisarna och jag? Hållbar utveckling handlar om att värna om miljö och människor i alla led. Under verksamhetsåret kommer särskilt fokus läggas på den omsorgsfulla undervisningen genom utforskande. Vi arbetar språkutvecklande genom att vi ställer öppna frågor som vi söker svar på tillsammans. Vi lyfter och inventerar centrala begrepp och ord i vårt gemensamma projekterande. Vi erbjuder många möjligheter till samtal i mindre grupp. Vi reflekterar tillsammans med barnen och visar nyfikenhet på deras teorier och frågor. Detta år kommer vi även att lyfta rörelse på våra förskolegårdar och rörelseglädjens betydelse för allas välbefinnande. Vi kommer också att delta i en forskningsstudie om rörelse kopplat till välbefinnande.

 

Resultat av uppstartsveckorna

 

Under uppstartsveckorna har vi lagt stort fokus på relationsskapande och att bli en trygg grupp. Vi är nya pedagoger och barn som tillsammans ska skapa en trygg och spännande vardag på förskolan. Vi har arbetat med gruppstärkande lekar och uppgifter. Vi har skapat möjligheter för barnen att mötas i olika mindre sammanhang, i lek eller en uppgift inne eller ute, för att knyta an till varandra och bygga relationer så vi får en trygg grupp med tydliga rutiner.

 

Vi har också omformat våra pedagogiska miljöer utifrån enhetens basmiljödokument, samt gruppens behov och intressen för att förverkliga vår vision om ett utforskande arbetssätt för att kunna erbjuda barnen en meningsfull, kreativ och rolig tid hos oss. Vi kallar våra miljöer för Torget och Lilla Leken. Torget fyller flera olika funktioner - ateljé, läsplats, samlingsyta, matsal, skapande, bygg-och konstruktion med mera. Lilla leken är en plats för rollekar, bygg- och konstruktion, fantasi och lek. Vi använder även hallen som en yta för rörelse, hinderbanor och rollekar. På sikt kommer vi utveckla samarbetet med övriga grupper för att utnyttja lokalerna till max samt utöka möjligheterna till mindre grupper.

 

På Torget finns en mängd olika sorters material framme, i barnens nivå eller synligt på hyllor. Vi har skapat olika rum i rummet, små stationer där några barn kan mötas; ett lerbord, en naturstation, en bygg/matematikstation och en ateljé med vatten, färg och lera.

 

Vår vision är att skapa en ateljékultur där barnen kan bli självständiga med materialet i miljön; att de kan gå från idé till genomförande genom tillgängligt och varierande material som hjälper barnen att förverkliga sina planer både enskilt och tillsammans med kompisarna.

 

Pedagogiska arbetssätt/ställningstaganden och aktiviteter

Omsorg och lärande skall genom undervisning bilda en helhet för barnet. Vi undervisar genom att vi tillsammans med barnen utforskar målstyrt i linje med läroplanens målområden. Vi söker svar tillsammans. Vi speglar våra teorier och frågor kring världen med varandra. En förutsättning för lärande för alla barn är det omsorgsfulla bemötandet, i vilket vi ser och bekräftar varje barn. Vi möts i vårt utforskande genom språket, vi öppnar upp för nya erfarenheter, nya ord och begrepp genom att vi ställer öppna frågor och bjuder in till för barnen meningsfulla samtal. Att ha roligt tillsammans är nog viktigast av allt. Att leka med ord, rim och ramsor, sjunga knasiga sånger ihop och få tid att leka.

 

Vi vet att rörelseglädje är centralt för vårt välbefinnande för att vara hållbara och bli hållbara. Vi har därför valt att särskilt belysa hur vi kan röra oss tillsammans på våra gårdar. Vi lär och utvecklas nu men också för framtiden!

 

Vi ser oss som medforskande och närvarande pedagoger där vi visar intresse för barnens utforskande, tankar och funderingar. Vi kommer att arbeta i mindre grupper för att alla barn ska få möjlighet att komma till tals, bli hörda, sedda och känna sig delaktiga. Alla ska få möjlighet till att få vara sitt bästa jag under dagen. Vi vill att projektet ska genomsyras av glädje, gemenskap, samspel och samarbete mellan barnen.

 

Vi kommer arbeta processinriktat och låta barnen få utforska i mängder av olika material och med hjälp av olika estetiska uttrycksformer, exempelvis dans, drama, musik, bild och form. Vi kommer genom detta knyta an till enhetens fokusområden den omsorgsfulla undervisningen, språk och rörelse.

 

 

Syfte

 

Vi inledde höstterminen med att presentera årets sommaruppgifter för varandra, för att låta barnens upptäckter bli synliga. Utifrån dessa bilder och berättelser, samt observationer, lek och samtal har vi sett ett stort intresse i gruppen för djur, olika figurer eller varelser. Verkliga eller fantasifigurer. Vi har tillsammans pratat vidare om dessa och inventerat gruppens samlade kunskaper och föreställningar om dessa djur eller figurer. Vi har på olika sätt börjat utforska djur/varelser genom tecknande, skapande i lera, med pinnar, i lek och samtal. Vi är precis i uppstarten av vad som ska komma att bli vårt projekt under året!

 

 

Mål

 

Att skapa många tillfällen för barnen där de ges möjlighet att utveckla -

  • förmågor och kunskaper som leder till att alla barn vill, vågar, väljer och kan vara med och verka för vår gemensamma hållbara framtid.

  • alla barns språk och berika deras språkande.

  • barns hälsa och välbefinnande genom rörelse.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: