Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framstegets fokusfråga VT-21

Skapad 2021-03-04 08:08 i Brudhammar Stenungsund
Förskola
Vår fokusfråga är ”Hur kan vi utveckla barnens lek?”

Innehåll

 

 

Vart ska vi? 

I läroplanen

”Lek skall ha en central plats i utbildningen. Detta förhållningssätt ska finnas hos alla pedagoger samt en miljö som uppmuntrar till lek och lekens betydelse för barnens lärande, utveckling och välbefinnande.”

”Barnen ska få förutsättningar både för egen initierad lek och när någon i arbetslaget introducerar. Samtliga barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och efter sin förmåga. När någon i arbetslaget leder eller deltar i lek på lämpligt sätt, antingen genom att själv delta eller utanför leken, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas men även arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktivt deltagande är det möjligt att främja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter” (Skolverket 2018).  

Lek ur ett vetenskapligt perspektiv

Begreppet lekresponsiv undervisning innefattar en gemensam aktivitet för att förskolepedagoger och barn behöver vara gemensamt engagerade i ett valt innehåll. Förskolepedagogen är öppen för utvecklande respons på barns perspektiv. Det finns även en tillgänglighet för vad som kan vara en lekaktivitet och för att det ständigt kan skifta mellan lek och icke lek (Pramling & Wallerstedyt, 2019). 

Efter en höst med rutiner och vardagssituationer där vi fått till ett flöde i övergång mellan olika aktiviteter. Kommer vi nu lägga fokus på leken och hur kan vi utveckla barnens lek som nu har börjat att ske både inomhus och utomhus. 

Hur gör vi? 

Efter en spännande höst går vi nu in i våren och att få till leken både inomhus och utomhus. Genom att fortsätta med att dela gruppen under dagen kommer vi lägga ett fokus att fördela oss i lokalen och vara deltagande i barnens lek. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: