Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2021-03-07 09:38 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för matematik åk 1 läsåret 2016-2017
Grundskola 1 Matematik
Mimmi säger att man får ta 10 köttbullar i matsalen. Hur många fler får Zlatan ta om han har tagit 3? Vad är en differens eller term för något? Vad är klockan? Vilket geometriskt objekt kan du bygga av fyra pinnar? Vi undersöker.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Vi kommer lära oss mer om grunderna i matematiken, matematiska begrepp och vilka olika strategier det finns för att lösa matematiska problem

 

Under årskurs 1 kommer du att ges förutsättningar för att utveckla din förmåga att:

 •        formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 •     använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
 •     välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,         
 •        föra och följa matematiska resonemang och
 •     använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Undervisningens centrala innehåll

Vi kommer att arbeta med:

·        Talraden 0 - 100

·        Talens grannar 0 - 100

·        Dela upp talen 1 - 20 

·        Addition och subtraktion 0 - 20 utan tiotalsövergång

·        Räkna samt se samband mellan addition och subtraktion 

·        Räkna med tiotal och ental (utan tiotalsövergångar)

·        Positionssystemet 0-100

·        Matematiska begrepp t.ex. fler, färre, dubbelt, hälften, udda, jämna

·        Ordningstalen

·        Likhetstecknets betydelse

·        Matematiska mönster

·        Några vanliga geometriska former

·        Ostandardiserade och standardiserade måttenheter för längd, vikt och tid

·        Klockans hela och halva timmar

·        Använda olika räknesätt efter givet problem

·        Skapa egna problemlösningar och räknesagor

·        Resonera matematik genom att bland annat muntligen redogöra för tankegången kring olika matematiska uträkningar

·        Skapa enklare stapeldiagram

 

Arbetssätt

Vi:

 • arbetar både praktiskt och teoretiskt,
 • spelar mattespel och arbetar med matteappar t.ex. Vektor,
 • tittar på "Livet i mattelandet" (ur.se),
 • arbetar i matteboken och på stenciler,
 • arbetar enskilt, i par, grupp och alla tillsammans och 
 • diskuterar, resonerar samt färdighetstränar.

 

Mål för åk 1

För godtagbara kunskaper i matematik (enligt Skolverkets bedömningsstöd) ska du kunna: 

 • dela upp tal inom talområdet 0 - 10
 • förstå likhetstecknets betydelse inom talområdet 0 - 10, ex. 2 + ___ = 4
 • fortsätta en talföljd, ex 1, 3, 5, 7, ........ 
 • räkna baklänges från 15
 • räkna addition och subtraktion inom talområdet 0 - 20 (utan tiotalsövergång)
 • storleksordna tal upp till 20
 • sätta ut tal på en tallinje (0 - 20)
 • ramsräkna till 100
 • talens grannar - veta vilket tal som kommer före (inom talområdet 0 - 50)
 • talens grannar - veta vilket tal som kommer efter (inom talområdet 0 - 100)
 • räkna 10-steg/hoppa 10 steg i taget (0 - 100)
 • begrepp som: fler, färre, lika många, före, efter, mindre än, större än, dubbelt, hälften

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt inom den ordinarie undervisningen.

Bedömning sker även med stöd av Skolverkets bedömningsstöd för åk 1. (både muntligt och skriftligt)

    

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: