Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden 1611–1718

Skapad 2021-03-07 13:48 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Vi läser om Stormaktstiden i Sverige.
Grundskola 5 Historia Svenska
Vi ska läsa om och jobba med stormaktstiden i Sverige. Vi kommer ha genomgångar, samtal och se filmer om ämnet. Du ska muntligt och skriftligt visa din förmåga att följa utvecklingslinjer, göra jämförelser mellan då och nu, se spår från stormaktstiden och lära dig begrepp och grundläggande fakta om stormaktstiden och om hur människorna levde då. Vi kommer att arbeta med detta från vecka 10 till vecka 13 då ni ska redovisa er fördjupning om någon som levde eller något som hände under denna tid.

Innehåll

Undervisning – Genomförande, tidsplan och bedömning.

Från vecka till 10 till vecka 13 ska du lära dig grundläggande fakta om stormaktstiden i Sverige.

Du skall lära dig om hur samhället fungerade och om hur människorna levde under stormaktstiden.

Du ska kunna göra jämförelser mellan då och nu och du ska kunna följa utvecklingslinjer och se spår från stormaktstiden till vår tid.

Du ska kunna reflektera över användningen av historia och träna källkritik.

Du ska göra ett fördjupningsarbete där du visar dina förmågor.

Du tränar och lär dig genom att läsa texter, svara på frågor, delta i genomgångar och samtala samt se filmer och lyssna på historierummet i barnradion.

Uppgifter

 • Fördjupning (faktatext och redovisning)

 • Fördjupning (faktatext och redovisning)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv
Historia bedömning

Träna mer
Når godtagbara kunskaper
Når mer än godtagbara kunskaper
Tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Du visar genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Historiska begrepp
Du förstår och använder begreppen som hör till arbetsområdet.
Tolka spår av historien i vår tid och resonera om likheter och skillnader i olika historiska framställningar
Du kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika historiska framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Hi Sv
Svenska bedömning

Träna mer
Når godtagbara kunskaper
Når mer än godtagbara kunskaper
Skriva texter med tydligt innehåll, med fungerande struktur och förmåga att variera språket.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter har en fungerande struktur och du har använt ett varierat språk.
Söka och välja information från olika källor och resonera källkritiskt
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och kan då föra resonemang om informationens användbarhet.
Förbereda och genomföra muntlig redogörelse och förmågan att anpassa sitt språk efter syfte och mottagare
Du kan förbereda och genomföra en muntlig redovisning med fungerande inledning, innehåll och avslutning. Du kan anpassa din redovisning till de som lyssnar till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: