Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i ämnet svenska delprov C1 Skriva berättande text och delprov C2 argumenterande text.

Skapad 2021-03-07 17:54 i Everöds skola Kristianstad
Delprov C1 prövar elevens förmåga att skriva olika texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.
Grundskola 6 Svenska
Bedömningsmatris för delprov C1 och C2

Innehåll

Syftet med nationella prov

Syftet med samtliga nationella prov är i huvudsak att

  • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • ge underlag för analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven kan också bidra till

  • att konkretisera kurs- och ämnesplanerna
  • en ökad måluppfyllelse för eleverna
  • ett underlag för läraren att stödja eleverna i att utvecklas vidare kunskapsmässigt.

Beskrivning av delprov C1

Delprov C1 prövar elevens förmåga att skriva berättande text med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.

Eleven ska också prövas i grundläggande språkregler och formuleringsförmåga enligt kursplanerna.

 

Beskrivning av delprov C2

Delprov C2 prövar elevens förmåga att skriva argumenterande texter med ett begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.

Eleven ska också prövas i grundläggande språkregler och formuleringsförmåga enligt kursplanerna.

Matriser

Sv
Nationellt prov i ämnet svenska årskurs 6 vt 2021: delprov C1 Skriva berättande text

Bedömningsmatris för delprov C1: berättande text, årskurs 6 - svenska

En förutsättning för att texten ska uppnå något av delprovsbetygen E-A är att eleven följer uppgiftsinstruktionen.
F
Når inte kunskapsmål för betyget E.
E
C
A
Innehåll
begripligt innehåll - berättelsen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften
relativt tydligt innehåll - berättelsen har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften
tydligt innehåll - berättelsen har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften
enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling -enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö eller personer finns
utvecklade gestaltande beskriv-ningar och utvecklad handling -utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö eller personer finns
välutvecklade gestaltande beskriv-ningar och välutvecklad handling -välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö eller personer finns
-händelser räknas upp och utvecklas något
-händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån
-upplevelser förmedlas och utvecklas/värderas
Struktur
i huvudsak fungerande struktur. -berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt genom genom i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och avslutning. -berättelsen hålls samman på ett i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande struktur. -berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat genom i relativt väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning -berättelsen hålls samman på ett relativt väl fungerande sätt
väl fungerande struktur. - berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat genom en väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning, -berättelsen hålls samman på ett väl fungerande sätt
Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv.
berättelsen är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord till exempel och, men, så att
berättelsen är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord
Språk
viss språklig variation - ordvalet uppvisar viss variation
förhållandevis god språklig variation - ordvalet är förhållandevis varierat
god språklig variation - ordvalet är varierat och höjer textens kvalitet
grundläggande regler för... språkriktighet används med viss säkerhet - viss säkerhet uppvisas i menings-byggnaden
grundläggande regler för... språkriktighet används med relativt god säkerhet - meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad
grundläggande regler för... språkriktighet används med god säkerhet - meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad
-tempus används med viss säkerhet
-tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
-tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet -stavfel finns men de stör inte förståelsen.
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet -relativt få stavfel finns
grundläggande regler för stavning, ... används med god säkerhet få stavfel finns
-stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet
-stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet
-stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet

Sv
NP C2, Argumenterande text

E
D
C
B
A
Innehåll
Begripligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Relativt tydligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår relativt tydligt. * Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Tydligt innehåll. * En eller flera åsikter framgår tydligt. * Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Texten har huvudsak fungerande inledning, avslut och styckeindelning.
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men finns.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en välfungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * Textuppbyggnaden stöds av flera och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation. * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med viss säkerhet. * Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. (Tempus används med viss säkerhet.)
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med relativt god säkerhet. (Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.) * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. *
God språklig variation. * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för ... språkriktighet används med god säkerhet. (Tempus används på ett riktigt sätt.) *Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation E
D
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl passade till syfte, mottagare och kommunikationssituation C
B
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: