Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Borgen 6B

Skapad 2021-03-07 18:59 i Centralskolan Tierp
Matematikundervisning utifrån Matteborgen 6b
Grundskola 6 Matematik
Du kommer få lära dig mer om tal, enheter, skala, cirkeln och problemlösning.

Innehåll

Syfte och mål

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Målet för undervisningen är att eleverna ska ha grundläggande kunskaper inom

 • Tal: binära, negativa och positiva tal, stora siffrors värde samt beräkning av multiplikation och division
 • Enheter och skala: förstå och räkna hastighet, kunna räkna med tid, förstå och räkna med skala och kunna använda enheter för vikt o volym.
 • Cirkeln: begreppen diameter och radie, cirkelns omkrets och area samt läsa av och tolka cirkeldiagram
 • Algebra: lösa enkla ekvationer
 • Problemlösning: kunna olika metoder för problemlösning

Arbetsformer

* samtala om matematik i större och mindre grupper
* räkna uppgifter ur matteboken
* lösa olika typer av uppgifter själv, i par och i grupper
* använda hjälpmedel som t.ex. dator och miniräknare och datorprogrammet Bingel

Bedömning och dokumentation

Du kommer att bedömas i hur väl du kan:

 • lösa matematiska problem med hjälp av olika matematiska strategier och metoder. Detta visar du genom att använda dig av en hållbar strategi och metod när du räknar ut ett matematiskt problem.
 • använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Detta visar du genom att ex. förstå vad som menas med att räkna ut produkten av faktorerna 5 och 9, vad som menas med överslagsräkning el. avrundning.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Detta visar du genom att räkna med relevant metod för given uppgift. Ex: räknar du med addition el. multiplikation, beräknar du area genom att räkna antalet rutor el. använder du dig av en matematisk beräkning?
 • föra och följa matematiska resonemang. Detta visar du genom att ha strategier för att kunna lösa flerstegsuppgifter i problemlösning, genom att aktivt delta i diskussioner samt muntligt redovisa uppgifter i problemlösning.
 • använda dig utav matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Detta visar du genom att förklara hur du kommer fram till en lösning genom tydliga uppställningar och svar i läsuppgifter.


Bedömning

- Veckovisa läxor

- Ditt arbete på lektionerna (enskilt och i grupp)

- Deltagande i matematiska diskussioner/samtal

- Diagnoser och prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matte Borgen 6B

Tal
Du kan förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform.
Du kan läsa och skriva stora tal.
Du kan multiplicera heltal till exempel 42 x 38.
Du kan dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal.
Du kan skriva och förklara vad ett binärt tal är.
Enheter och skala
Du kan använda olika enheter för vikt och volym.
Du kan använda enheten ton för vikt.
Du kan förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet.
Du kan förstå vad som menas med skala och kan räkna med skala.
Cirkeln
Du kan förklara begreppen diameter och radie.
Du kan beräkna cirkelns omkrets och area.
Du kan läsa av och tolka ett cirkeldiagram.
Problemlösning
Du kan använda metoden "rita en bild".
Du kan använda metoden "prova dig fram".
Du kan leta mönster i tal och bild.
Du kan använa metoden "arbeta baklänges".

Kommentar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: