Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

av Hur talar fåglar med världen under året?

Skapad 2021-03-08 09:17 i Skarsjö förskola Norrtälje
Förskola
Något låter högt uppe bland trädtopparna, flaxar till lite snabbt och släpper en vit kladdig gegga på stigen. Vem var det? Varför rör det sig sådär? Vad är det för vit prick på bilens ruta som vi passerar på väg tillbaks till förskolan. Vad är det för ljud? Låter som prat fast ändå sång. Dags att ta reda på det, nu kör vi.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

Syfte: 

Vi vill ge barnen en djupare förståelse och relation kring fågellivet i vår närmiljö. Samband mellan människa, djur och natur, samt hur vi påverkar varandra. Vi vill att barnen ska få en förståelse för våra fyra årstider och fågellivet under dessa.

 

 

Generativ fråga: Hur talar fåglar med världen?

 

Förståelse

Barnen skulle kunna

 • lära känna de vanligaste fåglarna i vår närmiljö.
 • förstå grundläggande fakta om fågellivet, t ex fågelmat, fågelbo, fågelägg, fågel fiender osv.
 • förstå olika delar av fåglar och fågels egenskaper t ex hur de flyger/ simmar / äta / bygga fågelbo osv.
 • förstå hur årstider kan påverka fågellivet, t ex stannar fåglar eller flyttar fåglar över vintern.
 • öka förståelse för samband mellan människa, fåglar och natur, samt hur vi kan påverka på varandra.
 • förstå olika begrepp och ordförråd om fåglar.

 

Förmågor:

Barnen skulle kunna

 • benämna de vanligaste fåglarna i vår närmiljö.
 • observera och jämföra olika detaljer av fåglar mellan fågelsorter.
 • berätta fåglars egenskaper och olika delar av fåglar, samt grundläggande fakta om fågellivet.
 • reflektera hur fågellivet påverkas av människa och natur. 
 • utveckla sina uttryckssätt och skapa mening genom att arbeta med olika material.
 • utveckla sin uttrycksförmåga att berätta om sin förståelse för fåglar.
 • utveckla sin självständighet och tillit att våga pröva och uttrycka sig i aktiviteter utformade på olika sätt.

  

Begrepp: årstider, stannfåglar eller flyttfåglar, ordförråd av fåglars egenskaper t. ex kvittra, pipa, flyga osv.

  

Arbetslagets förhållningssätt: 
Vi som medforskande pedagoger utforskar tillsammans med barnen genom att skapa möjligheter för barnens delaktighet och inflytande samt inlärning. Barngruppen delas i mindre grupper för att alla barn ska ges möjlighet att våga pröva och uttrycka sig i olika sociala samspel.

 

Vetenskaplig grund: Vi utgår från ett sociokulturellt perspektiv där lärande sker i ett socialt samspel med vuxen och andra barn och stöttande förhållningssätt, samt medforskande pedagog.

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

fakta om fåglar

 

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

Utvärderingssätt:

Vi följer barnens lärprocesser genom att observera och dokumentera under varje undervisningtillfälle, samt reflektera med arbetslaget och tillsammans med barnen.

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

Våra barn är delaktiga och har ett stort intresse för vårt Tema.  Vi fortsätter vårt tema, med barnen intresse som ,drivkraft, vi byter ut våra mål och fokus under tidens gång.

 

 

Start aktiviteter

Temat inleds med att barnen hittade sina handkompisar och samarbetade med dem i aktiviteten. Under den första vecka tog vi reda på barnens förkunskaper och deras intresse för fåglar genom en tipspromenad. Barnen lyssande även på olika fågelläten. Vi ska fortsätta jobba med boken - livet på en pinne och fördjupa kunskapen om fågellivet utifrån barnens intresse.

 

 

Aktiviteter

På tisdagar och onsdagar jobbar vi med tvärgrupper - Ägget, Holken och Boet. På torsdagar är barnen på sin hemvist och vi fokuserar på barns språkutveckling genom att jobba språkstimulerande aktiviteter i mindre grupper.

Vi ska planera olika aktiviteter för att fördjupa fågellivet till exempel

 • 🐦 Tidskapsel med barnens förkunskaper. 
 • 🐦 Fältstudier i närområde 
 • 🐦 Läsa fakta filmer och böcker
 • 🐦 Litteratur - Livet på pinne.
 • 🐦 Experiment 
 • 🐦 Skapande - arbeta med olika material och teknik
 • 🐦 Reflektion i arbetslaget och tillsammans med barnen 

 

 

Formativ uppföljning:

De aktiviteter som sker dokumenteras antingen med kamera eller genom anteckningar. Vid pedagogernas veckoreflektion används reflektionsfrågor för att synliggöra barnens tankar och vilket lärande som sker samt tillsammans planera hur vi går vidare. 

 

Lärmiljö:

Aktiviteter genomförs både inomhus och utomhus. På avdelningen synliggör vi naturrummet och skaffa material för att barnen kan undersöka fåglar kontinuerligt.

Vi bygger upp olika miljöer, som är kopplat till vårt Tema.

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18

Matriser

Matris för uppföljning av måluppfyllelse

Förståelse

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Förmågor

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Begrepp

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: