👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna under vt-21- ht-21

Skapad 2021-03-09 09:18 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 5 Svenska Religionskunskap
Vi arbetar med kristendom, judendom, islam, hinduism, buddism och sikhism. Under arbetet ska vi lära oss om ritualer, levnadsregler och heliga platser. Utifrån våra kunskaper om religionerna ska vi förklara likheter och skillnader mellan dessa samt hur religion påverkat samhället, fredligt och i konflikt.

Innehåll

Tid
v. 15-21                                                                      

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet religion ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Övergripande mål och riktlinjer

Värdegrunds-eller övriga kompetenser som finns med i planeringen:
Självinsikt, ansvarstagande

Övriga mål som vi arbetar med:
Självutvärdering, elevdelaktighet

Hur delaktighet/inkluderande arbetssätt syns i arbetet:
Avstämningar, självutvärderingar, kamratrespons, lärandemål, utvärderingar.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska kunna

 • Berätta hur man lever inom de olika världsreligionerna med levnadsregler och värderingar det finns inom religionerna.

 • Berätta om olika ritualer, traditioner och högtider inom de olika världsreligionerna.

 • Berättat om heliga rum, platser och skrifter inom de olika världsreligionerna.

 • Förklara begreppen Religion och Livsåskådning.

 • Berätta om hur samhället påverkas av våra världsreligioner, både fredligt och i konflikt.

 • Med din kunskap om våra världsreligioner ska du kunna berätta om likheter och skillnader mellan dessa.

 

 • Hur ska jag visa det? (Bedömning)

       Formativ

  Du visar detta genom 
  - att delta i diskussioner såväl i par som i grupp.
  - kontinuerliga avstämningar mot lärandemålen 
  - utvärdera ditt lärande mot lärandemålen.

       Summativ

 •  Faktatext 

 •  Reflektionsuppgift  

  Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar
 • Gruppdiskussioner
 • Läsa ur religion PULS
 • Film
 • Besvara Exit tickets
 • Arbeta i par med en religion
 • Arbeta med fyrfältare 


 • Skapa en miniatyr

 • Skriva faktatext
 • Söka informationUppgifter

 • Filmer om Buddismen.

 • Faktatext om Hinduism

 • Islam frågor 2

 • Frågor till Islam 1

 • Översikt - Judendomen

 • Vad är religion?

 • Lär dig känna PULS

 • Kristendomen

 • Islam

 • Judendom frågor

 • Hinduism

 • Buddism

 • Shikism

 • Reflektionsuppgift film Från Sverige till himlen.

 • Faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6

Matriser

Re Sv
Världsreligionerna

Du behöver öva
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Levnadssätt
Du visar att du kan beskriva hur man lever inom de olika religionerna (villkor, riter, traditioner, högtider)
 • Re  E 6
 • Re  A 6
Du visar detta genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar detta genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar detta genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Begrepp
Du kan beskriva begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
Du kan beskriva begreppen religion och livsåskådning på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan beskriva begreppen religion och livsåskådning på ett väl fungerande sätt.
Likheter och skillnader
Du kan beskriva likheter och skillnader mellan de olika världsreligionerna.
Du kan beskriva enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Kopplat till samhället
Du kan beskriva hur religion påverkar vårt samhället, både fredligt och i konflikt.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor beskrivs i olika sammanhang och betydelsen för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor beskrivs i olika sammanhang och betydelsen för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur livsfrågor beskrivs i olika sammanhang och betydelsen för olika människor på ett sätt som som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Söka information
Du kan söka information och sammanställa den för att skapa en fakta text om en av våra världsreligioner.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använda olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt för att föra enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Re Sv
Faktatext världsreligion

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Tänk på att följa instruktionerna för hur faktatext ska skrivas.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation
Skriva
Tänk på att använd punkt, stor bokstav och läs igenom din text halvhögt så du hör/ser ev. stavfel, innan du anser att din text är klar.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Söka information
När du söker information på nätet så bör du fundera på vem som skrivit och om du bedömer att du kan lita på innehållet. Ett tips är att jämföra uppgifter från flera olika sidor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställa det du har läst
Tänk på att det är du som ska skriva texten nu, det är inte godkänt att skriva av text direkt från en annan faktatext. Egna formuleringar är jätteviktigt.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Kombinera text och bild
De bilder du har med i din faktatext måste på något vis ha stöd i texten.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsakfungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt ocheffektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.