Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysiologi Na19

Skapad 2021-03-10 09:58 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Biologi
Momentet behandlar människans och andra djurs fysiologi. Med störst fokus på människan. Fysiologi handlar om olika organ och organsystemen. Hur de samarbetar så att hela kroppen kan fungera.

Innehåll

Resursmapp  Powerpoints, övningsuppgifter mm
Länkar Användbara hemsidor, interaktiva övningar, filmer mm
planering vt21

Momentet om fysiologi är kopplat till kapitel 4 i läroboken, men bygger till stor del på tidigare kunskaper inom cellbiologi och organsystemen. Fokus är nu på människans fysiologi.
Vi kommer att behandla hur kroppen kommunicerar med nervsystemet och dess sinnen, om hjärnan och hur den påverkas av droger, samt om hormonsystemet. Hur immunförsvaret skyddar mot sjukdomar. Om kroppens rörelser där skelettet och muskler har viktiga funktioner. Hur cirkulationen med blodomloppet och gasutbyte sker med bl a syre. Avsnitt om kärlek, sex och reproduktion kommer att integreras inom olika områden.

Arbetssättet kommer att varvas med teoretiska genomgångar, diskussioner och teoretiska arbetsuppgifter samt olika typer av praktiska undersökningar och laborationer. Tillsammans med Sv3 genomförs ett gemensamt temaarbete om droger och dess inverkan. Se gen planering för det. Till momentet ingår också att göra en mindre vetenskaplig fysiologisk undersökning, med skriftlig rapport.

Redovisning av förmågor och kunskaper sker fortlöpande med inlämningar och muntliga diskussioner/redovisningar, samt ett avslutande skriftligt prov på utvalda delar i momentet. 

 

Uppgifter

 • Vetenskaplig undersökning

 • Skelett och muskler med undersökande uppgift

 • Histologi

 • Grymt fett

 • Nervsystemets funktionella uppb

 • Grymt fett 2

 • Hormonsystemet

 • Näring och näringsupptag

 • Näring och näringsupptag

 • Diskutera och reflektera

 • Prov fysiologi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.
  Bio  -
 • Immunsystem, smittspridning och infektion. Virus byggnad, funktion och reproduktion.
  Bio  -
 • Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor.
  Bio  -
 • Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas.
  Bio  -
 • Användning av modern utrustning vid fysiologiska undersökningar och laborationer.
  Bio  -
 • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Bio  -
 • Fysiologiska undersökningar och laborationer inklusive användning av modern utrustning. Enklare molekylärbiologiska metoder. Sterilteknik och odling av bakterier.
  Bio  -

Matriser

Bio
Fysiologi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga 1
Teori
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
Förmåga 2
Planera genomföra tolka analysera laborationer och experiment
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
Förmåga 3
Biologins betydelse
Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Förmåga 4
Naturvetenskapligt språk
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Förmåga 5
Bedöma egna förmågan
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: