Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi.

Skapad 2021-03-10 12:13 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 5 Kemi

Innehåll

Syfte.

Syftet är att utveckla dina kunskaper så att du kan använda dem för att granska och förstå information, kunna samtala kring och ta ställning i frågor energi, miljö, etc.

 

Mål. Målet är att du skaffar dig kunskaper kring:

 • vad kemi är?
 • atomer och molekyler.
 • ämnens olika faser.
 • kemiska reaktioner.
 • lösningar och blandningar.
 • surt, neutralt och basiskt.
 • vad vi gör med vårt avfall.
 • hur vi människor påverkar vår natur.
 • hur kemi kan lösa problem.

 

Undervisningen. Du kommer att få arbeta:

- tillsammans i par med klasskamrat för att söka fakta och genomföra laborationer.

- med information från presentation på dator.

- läsa och söka information i läromedel.

- titta på många pedagogiska småfilmer från Studi.

- redovisa det du lärt efter varje del för lärare.

 

Bedömning.

Bedömning sker under arbetets gång i form av samtal med lärare efter varje delmoment samt genom ett summativt prov då arbetsområdet är avslutat. Sammanfattande bedömning görs sedan i matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Kemi.

🟥
🟧
🟨
🟩
Deltaga i samtal kring ämnet kemi.
Ej nått upp till målet.
Du kan på ett enkelt plan samtala om och delvis delta i diskussioner kring olika frågor kopplade till ämnet kemi, ex. vår miljö, egenskaper hos ämnen, etc.
Du kan till stor del samtala om och delta i diskussioner kring olika frågor kopplade till ämnet kemi, ex. vår miljö, egenskaper hos ämnen, etc.
Du kan utvecklat samtala om, delta i och se samband kring olika frågor kopplade till ämnet kemi, ex. vår miljö, egenskaper hos ämnen, etc.
Kunna söka och använda information.
Ej nått upp till målen.
Du kan till viss del på egen hand söka och använda dig av information för att skapa enkla texter och föra enkla resonemang kring innehållet
Du kan till stor del på egen hand söka och använda dig av information för att skapa texter och föra resonemang kring innehållet
Du kan söka och använda dig av information för att skapa utvecklade texter vilka visar på förståelse och samband och föra utvecklade resonemang kring innehållet
Kunskaper om kemi, olika ämnen och deras egenskaper.
Ej nått upp till målen.
Du uppvisar delvis kunskaper kring hur allt är uppbyggt, vilka egenskaper olika ämnen kan ha, hur vi människor påverkar och tar hjälp av kemin, etc.
Du uppvisar till stor del kunskaper kring hur allt är uppbyggt, vilka egenskaper olika ämnen kan ha, hur vi människor påverkar och tar hjälp av kemin, etc.
Du uppvisar utvecklade kunskaper kring hur allt är uppbyggt, vilka egenskaper olika ämnen kan ha, hur vi människor påverkar och tar hjälp av kemin, etc.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: