👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att berätta

Skapad 2021-03-10 18:19 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Under de närmaste veckorna kommer eleven att läsa och samtala om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider.

Innehåll

Eleven kommer att:

 • få kunskap om berättarteknik
 • få hjälp att analysera litteratur
 • läsa och jämföra texter med ett resetema
 • arbeta med reflekterande textfrågor och utföra ordarbete

Preliminärt schema, v.13-21

- Berättartekniska grepp

- Att analysera en text med hjälp av flera texter ("Godnattsagor för barn som dricker" av Marjaneh Bakhtiari; "Utvandrarna" av Vilhelm Moberg; utdrag från "Blå tummen med prinsessornas hopkok" av Herman Lindqvist)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
  Sva  -

Matriser

Sva
Basmatris Svenska som andraspråk 2

Ny nivå
F
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
1. Samtala
Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Strategier för att förstå och göra sig förstådd
Eleven når ej kraven för E
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta och exempel.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med fakta, exempel och förklaringar.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument, och egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar.
2. Muntlig framställning
Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer.
Eleven når ej kraven för E
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade och där budskapet framgår tydligt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och innehållet är anpassat till åhörarna. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och innehållet är anpassat till åhörarna. Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant och eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
3. Skriftlig framställning
Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter.
Eleven når ej kraven för E
Eleven kan skriva (argumenterande texter och) utredande texter med referenser till andra källor. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan skriva (väldisponerade argumenterande texter och) väldisponerade utredande texter med referenser till andra källor. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan skriva (väldisponerade argumenterande texter och) väldisponerade utredande texter som lyfter fram välgrundade slutsatser och har referenser till andra källor. Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
4. Grammatik och språkriktighet
Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
Eleven når ej kraven för E
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
5. Referenshantering
Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
Eleven når ej kraven för E
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan återge det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och underförstådda sammanhang i föreläsningar och texter och kontrollera förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
6. Textanalys
Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
Eleven når ej kraven för E
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Eleven kan översiktligt redogöra för talarens eller författarens disposition och attityder till innehållet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Eleven kan översiktligt redogöra för talarens eller författarens disposition och attityder till innehållet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen. Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
7. Skönlitteratur
Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
Eleven når ej kraven för E
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och ger dessutom exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa översiktligt.
Eleven kan redogöra för innehållet och den grundläggande berättarstrukturen i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider, och dessutom ge exempel på några centrala teman och motiv samt diskuterar dessa utförligt.
8. Språkliga variationer
Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
Eleven når ej kraven för E
Eleven kan översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
Eleven kan översiktligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på samt, med dessa som utgångspunkt, översiktligt redogöra för språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
Eleven kan utförligt redogöra för språksituationen i Sverige, och kan ge exempel på samt med dessa som utgångspunkt, utförligt redogöra för språklig variation, språkförändringar och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk.
9. Reflektion över språkinlärning
Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i.
Eleven når ej kraven för E
Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt använder med viss säkerhet olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen och andras språkanvändning samt med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.