Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisera mera!

Skapad 2021-03-11 09:55 i GÄRDETS FÖRSKOLA Härryda
Förskola
Digitalitet i förskolan består av många olika delar, allt från att använda Unikum på ett systematiskt sätt till att ge barnen en förståelse av källkritik samt en adekvat digital kompetens att bygga vidare på genom utbildning. Vi som pedagoger behöver fundera kring vad en digitaliserad förskola innebär för oss samt vilka möjligheter vi ser med digitaliseringen.

Innehåll

Bakgrund: 

Vi har under början av vårterminen fått avsatt tid för att skapa förutsättningar att utveckla vår digitalitet på gärdet. Behovet av utveckling har varit synbart och vi har missat mycket utbildning kring den digitala utvecklingen i kommunen samt inom förskolan i stort. Kommunen står också nu i en fas där vi ska byta digital plattform från G-suite till Microsoft Office 365 som förväntas ge större möjligheter i form av mer effektiva kontakt- och kommunikationsvägar samt en bättre struktur. Vi har också ökade krav från skolverket där målen är tydligt satta utifrån den digitala världen och förväntningar finns på att barnen tidigt skall utveckla ett källkritiskt förhållningssätt samt utveckla en adekvat digital kompetens.

En del av en förskollärartjänst har nu avsatts för att stärka digitaliteten på Gärdet samt ge bättre förutsättningar för utveckling och nya kunskaper.

Nuläge:

Nu står vi precis i starten av utbildning av nyckelpersoner i Office 365 samt att vi fått stärkta resurser till att utveckla den digitala verksamheten på gärdets förskola. Som nyckelperson har jag börjat förbereda mig genom att läsa och ta till mig forskning samt litteratur via olika medier. Jag har börjat läsa in mig på det material som hör till utbildningen av Office 365 och börjat förbereda en kartläggning av gärdets digitala progressionstrappa.

Men var är vi i våra tankar kring digitalitet? Vilka möjligheter ser vi och hur tänker vi kring digitalisering i verksamheterna? Vilka frågor har vi? Vilka kunskaper har vi inom den gemensamma kompetensen? Vad innebär en digitaliserad värld för oss? Hur påverkar digitaliseringen synen på vad undervisning är samt hur den går till?

Syfte:

Skolverket har i den reviderade läroplanen stärkt målen kring digitalitet och pekar på dess möjligheter att höja kvaliteten i undervisningen. Att barnen skall utmanas och stimuleras på flera nya sätt och dessutom kan vara delaktiga på flera olika sätt utifrån olika förutsättningar. Skolverket har utifrån de tankarna satt upp fyra aspekter av digital kompetens.

Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.

Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling.

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället.

Hur kan vi nu utifrån dessa aspekter utveckla vårt arbete med digitalitet på vår förskola, både inom arbetet med barnen men också i vår dokumentation, reflektion samt kommunikation med vårdnadshavarna. Vi behöver starta med att diskutera och refektera kring de frågor som finns under nuläge, vilket förhållningssätt har vi på gärdet? Därefter behöver vi utöka vår medvetenhet och därigenom förbättra den utbildning vi erbjuder våra barn.

Syftet med detta arbete är också att dela med oss av våra olika erfarenheter och kunskaper. Att öppna upp och bli medvetna om den kompetens som var och en besitter. Att hjälpas åt och utvecklas tillsammans samt bli mer medvetna om vad vi behöver mer kunskaper kring. Att tillsammans våga pröva oss fram inom de digitala verktygen och den värld de kan bjuda på, att dela erfarenheter och ge varandra tid att utforska tillsammans med barnen.

Tanken är att vi under våren prövar olika digitala verktyg, appar och arbetssätt med barnen. Vi dokumenterar via Unikum och länkar till denna planering så alla kan få ta del av det och tillsammans reflekterar vi och utvecklas tillsammans. 

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forskolan

 

Indikatorer:

* Skapa diskussioner kring vårt förhållningssätt till digitalitet.

* Utveckla digitala lärmiljöer och ta in fler digitala verktyg i undervisningen.

* Digitala verktyg ska finnas med som en naturlig del i verksamheten.

* Öka vår medvetenhet kring det digitala och tillsammans utvecklas vidare.

* Fler levande och lärande diskussioner kring digitalisering och de olika verktyg samt appar som finns.

* Påbörja arbetet och implementeringen av Office 365 (Först utbildning av nyckelperson, sedan utbildning för resten av pedagogerna).

* Gärdets pedagoger ska få en förtrogenhet med de digitala verktyg vi arbetar med.

* En bättre och tydligare struktur kring planering och reflektion. Vad vi gör under gemensam tid samt vad vi gör under den enskilda       tiden.

* Att fundera och få en ökad förståelse för de fyra aspekterna:

Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.

Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling.

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället.

Kompetenshöjande insatser:

Litteratur att läsa:

Digitalisering i förskolan. S.Kjällander & B.Riddarsporre (Natur & Kultur, 2020)

Digitalitet i förskolan, N.Elyoussoufi (Askungeförlag, 2019)

 

Poddavsnitt att lyssna på och reflektera kring via "förskolefundror" och "förskolepodden" exempelvis. 

Nätverk med diskussioner och utbildningar för nyckelpersoner som senare når övriga pedagoger via nyckelpersonen.

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: