👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Droger

Skapad 2021-03-11 12:40 i Stordammens skola Uppsala
Ett ämnesövergripande arbete om drogernas skadliga påverkan på kroppen och samhället.
Grundskola 9 Biologi
Varje dag kan vi se på nyheterna och läsa i tidningen om olyckor, misshandel, barn och vuxna som far illa. Många gånger är det droger inblandade. I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om olika former av droger och hur de påverkar kroppen. Hur kommer det sig att det så ofta ger effekter långt utanför den egna kroppen, familjen och hela samhället påverkas?

Innehåll

Syftet med ditt eget arbete

Meningen med arbetet är att du ska ta reda på drogers skadliga verkan på kroppen och hur det även påverkar samhället.

Du tränas i att söka information från olika källor och värdera innehållet i det du sökt, om informationen verkar vara rimlig. Du kommer ha möjlighet att visa dina förmågor i flera ämnen samtidigt.

Det gör du genom att:

 • använda dina kunskaper i biologin vid granskande av information om droger
 • använda kemikunskaper i kemi i ditt arbete
 • använda dina kunskaper du sökt om samhället från olika medier, internet och andra källor angående hur droganvändande påverkar vårt samhälle och hur du argumenterar för det utifrån fakta och värderingar i olika perspektiv
 • använda dina kunskaper om beroendeframkallande medels skadliga verkan på kroppen ur ett hälsoperspektiv
 • visa att du kan formulera dig i tal och skrift
 • visa att du kan presentera olika ämnesområden med hjälp av bilder och film för att uttrycka ett budskap 

Centralt innehåll som vi ska arbeta med

Det centrala innehållet har du att arbeta med för att utveckla dina olika förmågor.

Exempelvis förmågan att:

 • använda kunskap
 • läsa
 • formulera dig i tal och skrift
 • söka information och värdera källor
 • ta ställning
 • diskutera
 • argumentera
 • analysera
 • uttrycka i bild/film

Konkretisering av arbetet med droger

Genom att arbeta med olika innehåll kommer du att kunna visa de olika förmågorna. 

I ämnet idrott ska du utveckla en förståelse för beroendeframkallande medels negativa påverkan på kroppen, vilka konsekvenser som uppstår vid användandet av droger och dopingpreparat för prestationen?

I ämnet biologi ingår det att du ska utveckla en förståelse för hur din kropp påverkas av beroendeframkallande medel. Du ska ta reda på hur ser det ut i samhället i dag beträffande droger och dess användning och kritiskt kunna granska information och olika argument som du möter när du söker information i olika källor.

Genom att använda bilder och filmatisering kan du påvisa ett budskap som du vill berätta om. Du använder då samtidigt olika digitala tekniker för att gestalta det du vill säga med din bild eller film.

Genom att undersöka vad olika medier säger om beroendeframkallande medel får du en indikation om vad som anses vara intressant att berätta om gällande problematiken kring användandet av droger. Ungdomar söker olika livsstilar och det är viktigt att veta och få kunskap om drogernas negativa konsekvenser.  

Arbetssätt

Du kommer att få möjlighet att arbeta i på följande sätt:

 • Söka information från internet, tidningar och böcker
 • Se filmer som ger dig fakta och information om drogers skadliga verkan på kroppen
 • Använda digitala metoder för att skriva texter som beskriver dina kunskaper om beroendeframkallande medels skadliga verkan på kroppen
 • Använda film och bildproduktion för att bearbeta innehållet som handlar om droger på ett berättande sätt

Bedömning av dina förmågor

Jag kommer att bedöma dina förmågor i ämnet biologi.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Bi
Tema droger

Kunskapskrav

Biologi
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Ny aspekt
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Ny aspekt
Påverka & Påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav

Kemi
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ny aspekt
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö,hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Ny aspekt
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Kunskapskrav

Idrott
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ny aspekt
Aktiviteter, hälsa & förmåga
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggdaresonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Ny aspekt
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Ny aspekt
Framställa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Ny aspekt
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.