Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnrättsveckor Blynäsviken

Skapad 2021-03-11 13:14 i Förskolan Blynäsviken Vaxholm Stad
Förskola
Alla barn har rätt till en trygg tillvaro. Om barn kan förmedla vad de känner ökar chansen att de nu eller senare i livet kan berätta om de blir behandlade på ett sätt som inte känns bra för de!

Innehåll

Vad?

Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

Vi som arbetar med barn har en viktig roll att hjälpa barn att uttrycka sina känslor. Genom material från Barnkonventionen, Brottsoffermyndigheten (Liten och trygg) och Rädda Barnen (Stopp! Min kropp) kommer vi regelbundet arbeta med barns känslor. En vecka under hösten och en vecka under våren kommer vi även att koncentrera oss särskilt mycket på detta genom "Barnrättsveckor".

Barn som lär sig om integritet redan i tidig ålder signalerar och kommunicerar tydligare om de är utsatta, oavsett om det är på förskolan eller i hemmet, och ju mottagligare alla vuxna i barnets omgivning är för signalerna, desto lättare är det att upptäcka när barn far illa.

Hur?

Regelbundet under året kommer vi prata om känslor under till exempel samlingen. Vi använder oss av olika "känslokort" där barnen får en i taget ta ett kort med en känsla som hen har just nu och förklara hur och varför man känner som man gör. Det kan vara till exempel glad och barnet kanske svarar att hen är glad för att få vara på förskolan och leka med sina kompisar. Barnet kan också välja ledsen, kanske saknar barnet sin mamma... Vi har även andra kort där det står frågor som till exempel, kan vuxna vara ledsna? Hur känns det när man är arg? När blir du glad? Vi har en kompissol där barnen har varit med och tagit fram kompisregler som solstrålar. Vi pratar ofta om kompissolen och hur vi ska vara mot varandra så att alla har det bra och tycker att det är roligt att komma till förskolan!

Under "Barnrättsveckan" pratar vi extra mycket om allas lika värde! Vi lyssnar och tittar på sången "Rocka Sockorna" och pratar om att alla har rätt att se och vara olika varandra. Med handledning av Brottsoffermyndigheten gör vi pedagogiska övningar med barnen och använder oss av deras bok "Liten", känslokort och lekar. Vi läser boken "Vilda säger nej", pratar om stopp-handen, skriver ner positiva egenskaper om våra kompisar och avslutar veckan med att dela ut välförtjänta vänskapsband!

Varför?

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras! Alla barn har rätt att växa upp som fria och självständiga människor!
 • Barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn!
 • Barn har inte bara rätt till liv, utan också till utveckling!
 • Barn har rätt att fritt uttrycka sin mening och ha inflytande över sin situation, i förhållande till ålder och mognad. Vuxna ska lyssna till, respektera och väga in barnets åsikter i alla beslut som rör barnet!

(Taget från Rädda Barnen, Barnkonventionen.)

Mål

Vi vill att barnen på förskolan ska:

 • Veta vad stopp-handen är
 • Kunna säga/visa NEJ
 • Veta vad kompissolen är
 • Acceptera varandras olikheter
 • Kunna uttrycka eller visa sina känslor
 • Veta att de kan prata med oss vuxna på förskolan
 • Barnen ska känna sig trygga på förskolan

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: