Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Örnarnas värdegrundsarbete

Skapad 2021-03-11 15:29 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Hur gör jag om jag vill vara med eller när vi blir ovänner?

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut?(Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)
  Värdegrund, trygghet, bra kompis, eget ansvar och relationskompetens. 

  - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 
  - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler 
  - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Vi har sett att barngruppen har stort behov av att prata om hur vi är med varandra, reflektera kring sitt eget samt de andras agerande gentemot varandra. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Spontana situationer där vi möter barnen där de är, vid situationer som sker eller i spontana samtal
  Planerade samlingar - läsa Kompis böcker, se tv program ”Djuren på Djuris” och ”Världens klokaste Uggla” och reflektioner tillsammans.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Upprepningar på olika sätt, återkopplar till det vi tidigare gjort under dagen i form av spontana konversationer, gemensamma diskussioner efter t.ex bokläsning; film.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För Örnarnas alla barn

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Pedagogerna på Örnarna. 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Trygg barngrupp där vi ser varandra på ett bra sätt, delaktiga barn där alla barn syns och får ta plats
  Delmål: Använda Stopp istället för fysisk kontakt. Kunna reflektera över andras agerande och inte bara sina egna. 

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion - klipp bort detta eller kopiera in i reflektionsrutan

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut en/två som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys - klipp bort detta eller kopiera in i analysrutan

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg - klipp bort - frågor som stöd när ni går vidare

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: