Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet, livsfrågor och etik

Skapad 2021-03-11 15:44 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 6 Religionskunskap
Arbetsområde kring identitet, livsfrågor och etik

Innehåll

Du skall nu få öva dina förmågor att:

 • resonera
 • argumentera, pröva och ompröva ditt ställningstagande
 • se och visa på sammanhang
 • värdera - bra för vem/dåligt för vem
 • visa på konsekvenser, ex på kort- och lång sikt
 • reflektera, över ex risker och konsekvenser

Ord och begrepp vi kommer jobba med:

etik, moral,regler, normer, rätt, orätt, jämlikhet, jämställdhet, ansvar, empati, kränkning, solidaritet

Arbetssätt:

Muntliga värderingsövningar som ex fyra hörn, heta stolen

Skriftliga övningar kring dilemman

Filmer - ”Vem bryr sig”

Examination:

Muntlig redovisning av hur viktiga frågor i livet skildras i populärkulturen, t ex i bloggar, på YouTube mfl.

Skriftlig inlämning av reflektionspapper om filmen "Pay it forward"

Gruppredovisning 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Identitet, livsfrågor och moral

Rubrik 1

insats krävs
godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
A
Kunskaper om ämnet
Ännu ej tillräckliga
Goda
Grundläggande
Mycket goda
Föra resonemang
om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och om vardagliga vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Det innebär t ex att resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggts av relevant fakta. Du kan förklara i flera led. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang. Det innebär t ex att dina resonemang är underbyggda av enstaka fakta, några enkla förklaringar och slutsatser.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Det innebär t ex att du gjort en djupare analys och du använder den relevanta faktan för att dra slutsatser och underbygga dina resonemang. Du förklarar hur delar hänger ihop och och bildar helheter och mönster och överför dessa till andra sammanhang.
Se samband
Eleven behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa som beskrivs i något led.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Ge förslag på lösningar
Ger exempel på lösning
Redogör för och beskriver för- och nackdelar med olika förslag på lösningar
Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning
Redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på olika lösningar.
Använda begrepp
ex rätt, orätt, solidaritet, jämlikhet, kränkning, sexuell läggning
Använder väl kända ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
På ett relativt väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett i huvudsak fungerande sätt. Använder oftast ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet oftast på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: