Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur i vår närmiljö

Skapad 2021-03-12 08:23 i Råå Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Barnen visar ett stort intresse för djur och natur. Hur lever de, vad äter de? Var sover de? Vi vill öka barnens förståelse för allt levande omkring oss.

Innehåll

Planering utifrån vår situation. 

Nuläge, vad är vår barngrupp behov av?

- Vi har under några månader tillbaka sett ett stort intresse för djur, växter och blommor hos våra barn. Vi vill ta fasta på detta och få dem att uppleva så mycket av detta som möjligt i vår närmiljö. Vår förskola ligger i ett naturikt område med skog, hav och små parker nära. Det är ett inspirerande djur och växt liv runtomkring och det ska vi tillsammans ta vara på, på bästa sätt.

Läroplansmål ( vad ska läras ut )

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

Varför? ( syfte med undervisningen )

Vårt syfte.

Vi pedagoger på Jollen vill på ett spännande, inspirerande och lustfyllt sätt väcka barnens redan stora intresse, ännu mer, för djur, växter, blommor och odling i vår närmiljö. Vårt syfte är att använda barnens intresse för natur och djur för att arbeta med naturkunskap, språk och matematik. Vi vill öka barnens förståelse för allt levande omkring oss. Hur hänger allt ihop? Syftet är att barnen ska få mer kunskap om omvärlden. 

Detta kommer att genomföras genom att vi arbetar med:

• Läsa mycket böcker som utvecklar förmågan hos barnen att samtala och ställa frågor om naturvetenskap. Vi kommer att ha olika fakta böcker framme så att de är lättillgängliga för barnen att ta fram. På detta sätt kan vi när som samtala, utforska och söka information tillsammans.

• Vi kommer att fortsätta att stärka barnens ordförråd med hjälp av den nyfikenhet som vi hoppas att dessa ”aktiviteter” kommer att skapa hos barngruppen.

• Vi kommer under våra promenader att samla på oss olika naturmaterial, så som, stenar, grenar, pinnar, tång, snäckskal, kottar, fjädrar, blommor osv. Detta ska sedan kunnas användas fritt av våra barn i vår skapande verksamhet. Barnen på Jollen ska få chans att arbeta med och tillverka olika skapelser av olika material.

• Söka kunskap om var djuren sover, vad dem äter, hur deras bajs ser ut, var dem bor osv.

• Vi kommer att utforska olika djurspår.

• Vi kommer att lyfta fram djuren i de olika språken som barnen har på avdelningen, för att ta vara på barnens flerspråkighet. Både verbalt och i teckenspråk.

• Vi kommer att tillverka en matningsstation för småfåglarna tillsammans med barnen.

• Måla med fjädrar

• Skapa qr- koder, som fylls på allt eftersom vi ser nya fåglar.

• I samlingarna kommer vi att lyfta fram mer rörelsesånger som passar in i ” temat ”. 

• Vi kommer att utforska de djur och växter som finns i närmiljön på våra olika utflykter och utelekar. Här låter vi barnens funderingar leda undersökandet vidare.

• Barnen får när de vill vara med och mata våra fiskar som vi har på avdelningen. Vi kommer även att erbjuda dem som vill vara med och städa akvariet att få vara delaktiga.

• Besöka och följa äppleträdens växt process i ” Äppellunden ”.

• Vi kommer att ha olika odlingsprojekt beroende på årstid. Både på gården i odlingslådor och våra fönsterkarmar. För att lära sig om skötsel och bevattning.

• Barnen får vara med och källsortera.

 

” I en bra utemiljö kan utevistelsen fungera som ett frirum för barnen där de kan vara mer kreativa och skapa sin egen ordning. Naturkontakten innebär att fler barn får en chans att vara med, samtidigt som det blir lättare för enskilda barn att gå in och ur leken. En förklaring är det ” lösa ” materialet som finns i naturen. Saker som inte är designade för ett speciellt ändamål utan istället uppmuntrar barnen att upptäcka och använda sin fantasi. Genom att använda sig av vad som finns i naturen använder barnen sin kreativitet och kritiska tänkande. När det sociala flyter på bättre, är det också lättare att förhandla och lösa småkonflikter. 

När vi går ut så blir vi lite rörligare, och det i sin tur har flera positiva effekter, men det finns också direkta samband mellan gröna miljöer och hälsofaktorer. Till exempel blir barnens BMI lägre, koncentrationen blir bättre och välbefinnandet ökar. Flera studier har visat att barn som har en emetionell kontakt med naturen också blir mer benägna att vilja skydda den och arbeta med miljöfrågor. Att förstå och känna samhörighet med naturen redan som barn är därför viktigt.” Fredrika Mårtensson, miljöpsykolog på SLU.

 

 

Gemensamma utvärderingar med barnen sker fortlöpande i dialog och reflektion görs i anslutning till varje övning tillsammans med barnet/ barnen som varit delaktiga. 

De olika övningarna och momenten inom detta kommer att genomföras med alla barnen i vår barngrupp. I åldrarna 1-3 år. 

 

Mål(et)

Genom detta vill vi att barnen ska få lära känna de svenska djuren, stärka sitt ordförråd, få möta nya begrepp och utveckla sin lust att lära. Vi vill så småningom även utmana barnens olika Sinnen genom att skapa ett mindre sinnesrum. För att skapa förståelse för att man kan uppleva fenomen på olika sett genom att se, känna, höra och lukta. 

Vi vill även utmana barnen vidare med de digitala verktygen. Vi vill erbjuda barnen att de möter dessa redan i ung ålder, så att när de sen blir äldre, kan vi möta dem på en annan kunskapsnivå och att vi då kan se en progression. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: