Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering modersmål Persiska/ Dari åk 4-6

Skapad 2021-03-12 09:31 i Modersmålsundervisning GR Linköping
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Undervisningen i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i sitt modersmål. Eleverna ska kunna utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

Innehåll

Lärandemål 

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

 

Arbetssätt 

 • Vi går genom förra veckans hemläxa.
 • Vi kommer att läsa texter högt i klassen och arbeta med texterna genom att diskutera och reflektera över texten. 
 • Vi kommer att lära oss nya ord och begrepp på olika sätt.
 • Vi kommer att arbeta både muntligt och skriftligt. 
 • Vi kommer att arbeta med skrivregler, grammatik och stavning.
 • Vi kommer att skriva egna berättelser.
 • Vi kommer att använder arbetshäfte. 
 • Vi jobbar med läroboken genom att läsa högt och analysera texternas innehåll. Frågor på texterna diktamen av texten.
 • Vi jobbar med att ställa frågor och läsa mellan raderna.
 • Vi jobbar med att skriva uppsatser utifrån samhälles frågor.
 • Att lyssna och förstå t.ex. när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen.
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas.
 • Muntliga övningar i par eller grupp.
 • Vi tittar på lämpliga filmer.
 • Elever ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter).
 • Får en ny hemläxa. 

Bedömning 

Under arbetets gång bedöms elevens:

 • Din närvaro på lektionerna och ha aktuellt material med dig.
 • Att du gör dina hemuppgifter.
 • Din förmåga att läsa och analysera innehåll, sammanfatta och återberätta.
 • Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt motivera dina åsikter.
 • Din förmåga att skapa och skriva egna berättelser, noveller och skriva uppsatser utifrån ämnets innehåll. 
 • Genomförande av uppgifterna enligt instruktionerna såväl skriftligt som muntligt.
 • Förmåga att följa enkla regler för stavning och skriftspråk.
 • Förstår vad andra säger och t.ex. delta i samtal 

Sammanfattande bedömning ska göras genom prov som ska meddelas i förväg.

 

Tidsplan

Årsplanering i ämnet modersmål - åk 4-6

 

HT

 

 

Vecka

Ämnesinnehåll

 

35-37

Presentation av alla. Lära känna varandra, berätta om sig själv.

Genomgång av kursplan.

Repetera alfabetet.

Tala, lyssna och samtala: Utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. T.ex. Upplevelser från sommarlov eller en enkel berättelse om en resa.

 

38-40

Lässtrategier: Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande. T.ex. Börja med att läsa enkla texter, läshastighet.

Repetera skiljetecken. T.ex. kommatecken, frågetecken punkt och utropstecken.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

41-42

Skrivstrategier: Utveckla förmågan att skriva olika typer av texter T.ex. Berättande texter, ordföljd utifrån olika elevtexter.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Göra en tankekarta om ämnet du ska skriva om.

Skriva en uppsats.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

43

Språkbruk: Utveckla förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. T.ex. Ordklasser som adjektiv, verb och substantiv.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

44

HÖSTLOV

 

45-47

Berättande texter och sakprosatexter: Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande. T.ex. Läsa och diskutera berättande och poetiska texter, sagor och myter.

Vad har vi gjort under höstlovet? Skriv en uppsats om lovet.

 

48-51

Kultur och samhälle: Reflektera över traditioner, kulturella företeelser jämfört med svenska förhållanden. T.ex. Familj och samhälle, diskutera frågor om allmänna skyldigheter och rättigheter med hjälp av en tankekarta.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Vi pratar om julen och jämför med hemlandets traditioner, visa en film anpassad efter ålder.

Kunskapsprov för åk 6: Ordkunskap, grammatiska begrepp, högläsning, diktamen, läsförståelse och hörförståelse. Gå igenom betygskriterier och kunskapskrav.

 

52

Avslutning.

Vi har roligt tillsammans med lekar, fika och musik. Tittar på film.

 

 

JULLOV

 

VT

 

 

Vecka

Ämnesinnehåll

 

2-5

Tala, lyssna och samtala: Utveckla förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och utveckla sitt språk i uttal och satsmelodi för att göra sig förstådd. T.ex. Muntliga presentationer om landskap, historia eller geografi.

Berätta om jullovet, och skriva en text om lovet.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

6-7

Språkbruksstrategier: Utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften och mottagare. T.ex. Skrivna inbjudningar, vykort, hälsningsfraser, meddelanden och diskutera aktuella händelser.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

8

SPORTLOV

 

9-12

Tala, lyssna och samtala: Utveckla förmågan att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling genom muntliga presentationer. T.ex. Tema Min bästa vän, Min favoritbok eller film eller Min bästa resa.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

13

Kultur och samhälle: Vi pratar om det persiska nyåret, Norooz och andra traditioner innan nyår (ex. hoppa över eld sista tisdagen i gamla året). Hur det firas och all kan berätta om egna minnen. Tema Norooz.

 

14

PÅSKLOV

 

15-18

Kultur och samhälle: Vi pratar om påsken och diskuterar skillnader och likheter mellan svenska och persiska traditioner.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

 

19-22

Språkbruk: Utveckla förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. T.ex. Synonymer, motsatsord, prepositioner och pronomen och adverb.

Läxförhör, diktamen och ny hemläxa varje vecka.

Kunskapsprov för åk 6: Ordkunskap, grammatiska begrepp, högläsning, diktamen, läsförståelse och hörförståelse. Gå igenom betygskriterier och kunskapskrav.

 

23

Avslutning.

Vi har roligt tillsammans med lekar, fika och musik. Tittar på film.

 

 

SOMMARLOV

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Modersmål 4-6

Tala och lyssna

 • Ml   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig i tal
Kan berätta om vad han/hon tycker och tänker så att andra förstår.
Kan förklara, beskriva och ge instruktioner så att andra förstår.
Kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig.
Gör begripliga presentationer för olika mottagare.
Samtala och förstå
Kan bidra med egna tankar och känslor till åldersanpassade samtal om aktuella teman.
Bidrar med enkla frågor och åsikter i diskussioner.
Bidrar med frågor, åsikter och argument i diskussioner.
Gör kopplingar mellan samtalsinnehållet och egna erfarenheter.
Tolka och förstå
Kan förstå helheten i enkla dialoger eller berättelser som handlar om bekanta ämnen.
Kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
Kan föra ett resonemang kring muntliga framställningar och filmer.
Kan tolka, utvärdera och ta ställning till olika tankar och åsikter.
Uttal och satsmelodi
Kan jämföra modersmålets uttal med svenskans. Är medveten om att olika människor uttrycker sig på olika sätt.
Kan jämföra modersmålets betoning och satsmelodi med svenskans.
Kan dra enkla slutsatser om modersmålets uttal, betoning och satsmelodi, i jämförelse med svenskans.
Kan utveckla ett flyt i sitt eget talspråk och är medveten om olika variationer av modersmålet.

Läsa

 • Ml   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lässtrategier
Kan på ett enkelt och fungerande sätt hitta efterfrågad information ur en text.
Kan ställa frågor, dela av ord, läsa om svåra ord och stycken och dra enkla slutsatser samt dela med sig av sina läsupplevelser.
Kan ställa frågor, jämföra det lästa med egna erfarenheter. Kan sammanföra information och tolka dem.
Kan på ett effektivt sätt ställa frågor till texter, jämföra det lästa med egna erfarenheter. Kan granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.
Läsförståelse
Kan läsa enkla texter och återge innehållet i den lästa texten.
Kan läsa till åldern anpassade texter och kan återge kronologiskt det lästa i stora drag så att andra förstår.
Kan läsa till åldern anpassade texter på ett kronologiskt sätt. Kan göra jämförelser och finna samband i textens innehåll utifrån egna erfarenheter.
Kan läsa till åldern anpassade texter. Kan göra jämförelse och tolka det lästa, dra slutsatser utifrån egna tankar och erfarenheter.
Flyt i läsning
Kan läsa ord och meningar men stakar sig ibland med svåra ord och läser med mindre inlevelse.
Kan läsa anpassade texter och utan större stopp eller hinder.
Kan läsa anpassade texter och kan läsa texten utan större stopp eller hinder och läser med inlevelse.
Kan läsa anpassade texter obehindrat med varierat röstläge och tempo för att förstärka textens innehåll.
Läsintresse
Visar intresse för tyst-och högläsning.
Läser på egen hand och läser gärna för andra.
Läser med upplevelse och för lärande. Tar initiativ till läsaktiviteter både i skolan och på fritiden.
Kan reflektera över det lästa.

Skriva

 • Ml   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk
Skriver ofullständiga meningar. Skiljetecken saknas eller används fel.
Kan skriva korta texter med rätt meningsbyggnad och använder ofta skiljetecken rätt.
Kan skriva sammanhängande texter, som består av fullständiga meningar med en röd tråd, som håller ämnet i hela texten.
Kan skriva längre och varierande texter, samt använda skiljetecken rätt. Texten har inledning, händelseförlopp och avslutning.
Innehåll
Det krävs att man frågar för att innehållet skall bli förståeligt.
Innehållet är i stort sett sammanhängande och förståeligt.
Innehållet är sammanhängande och lätt att förstå.
Innehållet är sammanhängande och välutvecklat
Skrivregler
 • Ml
Stavfel och fel i grammatiken förekommer som stör förståelsen.
Stavfel och fel i grammatiken förekommer men de stör inte förståelsen.
Mindre stavnings - och grammatiska fel förekommer men de stör inte förståelsen.
Kan skriva förståeligt med korrekt stavning och grammatik.
Ord- och begreps förråd
Texten år skriven med ett begränsat ordförråd.
Texten är skriven på ett enkelt språk.
Texten är skriven på ett varierat språk.
Texten är skriven på ett nyanserad och varierat språk.
Skrivstrategier
 • Ml
Försöker använda strategier som omformuleringar. Använder ord, bild och ljud.
Kan använda strategier som omformuleringar. Använder till exempel bilderböcker eller serietidningar där ord och bild samspelar.
Kan använda olika typer av webbtexter eller filmer som samspelar med ord, bild och ljud.
Använder strategier som omformuleringar och synonymer. Kan använda många olika uttrycksformer och medier.
Jämföra
 • Ml
Kan jämföra modersmålets och svenskans skrivriktning, samt modersmålets och svenskans skrivtecken.
Kan jämföra modersmålets och svenskans stor/liten bokstav/skrivstil.
Kan jämföra modersmålets och svenskans grammatik till exempel, ordföljd: ordning på subjekt, objekt, verb.
Kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk och föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dem.
Kultur och samhälle
 • Ml
Kan reflektera om traditioner, seder och högtider i länder där modersmålet talas och jämföra med svenska förhållanden.
Kan återberätta olika slags berättelser där modersmålet talas och resonera kring likheter och skillnader med den svenska kulturen.
Kan resonera kring skolgång i områden där modersmålet talas och jämföra med skolgång i Sverige.
Kan reflektera kring samhällsfrågor där modersmålet talas och jämföra med svenska förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: