👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2021-03-12 13:23 i Berghultskolan Lerum
Vi gör en historisk resa från Big Bang till Bronsåldern.
Grundskola 3 Bild Svenska SO (år 1-3)
I forntiden ingår stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Äldre stenåldern: 9000-4000 f.kr Yngrestenåldern: 4000-1800 f.kr Bronsåldern: 1800-500 f.kr Järnåldern 500 f.kr -1050 e.kr

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Eleverna ska utveckla sin förmåga att förstå olika tidsperioder, och utvecklingslinjer.
På så sätt påbörjar de sitt arbete med att skaffa sig en historisk referensram.

Undervisningens innehåll: Vad?

I forntiden ingår stenåldern, bronsåldern och järnåldern. 

Äldre stenåldern: 9000-4000 f.kr

Yngrestenåldern: 4000-1800 f.kr

Bronsåldern: 1800-500 f.kr

Järnåldern 500 f.kr -1050 e.kr

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi inleder varje tidsålder med att se på filmer och diskutera innehållet. 

Vi läser faktatexter om de tre olika tidsåldrarna.

Vi skriver faktatexter om de tre olika tidsåldrarna.

Vi ritar bilder som är kopplade till tidsåldrarna. 

Vi gör en gemensam tidslinje. 

Vi repeterar det vi lärt oss genom att använda oss av den kooperativa övningen fråga, fråga, byt.Bedömning

Bedömning av elevens kunskaper och förmågor sker fortlöpande genom formativ bedömning. Genom delmål i de olika tidsåldrarna sker också en summativ bedömning.

 

Formativ bedömning:

- samtal och diskussioner 

- bedömning av elevens skriva faktatexter och inlämnade uppgifter

- iakttagelser i klassrummet

- kooperativa struktuerer, tex Fråga, fråga, byt och EPA

- Feedback till eleverna i sina bilduppgifter

 

Summativ bedömning:

- Vi kommer att avsluta varje tidsperiod med ett prov där eleverna får visa vad de lärt sig under arbetets gång, samt genom elevernas bilder.

 

Kamratbedömning:

- Eleverna ger och får kamratbedömning kring sina faktatexter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Ge  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Ge  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Ge  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Ge  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Ge   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Ge   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv Bl SO
Från Urtid till Bronsålder

Jag har en grund
Jag har kommit en bit på väg
Jag behärskar
Eleven kan med stöd beskriva och förklara delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på levnadsvillkor och viktiga händelser.
Eleven kan ganska självständigt beskriva och förklara delar av människans tidiga historia genomatt ge exempel på levnadsvillkor och viktiga händelser.
Eleven kan självständigt beskriva och förklara delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på levnadsvillkor och viktiga händelser.
Eleven kan med stöd beskriva hur man kan iaktta spår av Forntiden i naturen.
Eleven kan ganska självständigt beskriva hur man kan iaktta spår av Forntiden i naturen.
Eleven kan självständigt beskriva hur man kan iaktta spår av Forntiden i naturen.
Eleven kan med stöd läsa, lyssna till och förstå texter som handlar om Forntiden och använda sig av innehållet.
Eleven kan ganska självständigt läsa, lyssna till och förstå texter som handlar om Forntiden och använda sig av innehållet.
Eleven kan självständigt läsa, lyssna till och förstå texter som handlar om Forntiden och använda sig av innehållet.
Eleven kan med stöd skriva enkla faktatexter och göra bilder till.
Eleven kan ganska självständigt skriva enkla faktatexter och göra bilder till.
Eleven kan självständigt skriva enkla faktatexter och göra bilder till.
Eleven är sällan aktiv och intresserad vid genomgångar och diskussioner.
Eleven är ofta aktiv och intresserad vid genomgångar och diskussioner.
Eleven är nästan alltid aktiv och intresserad vid genomgångar och diskussioner.
Eleven deltar sällan aktivt i grupparbeten, enskilt arbete och praktiska övningar.
Eleven deltar oftast aktivt i grupparbeten, enskilt arbete och praktiska övningar.
Eleven deltar nästan alltid aktivt i grupparbeten, enskilt arbete och praktiska övningar.