Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik och Teknik, Rörelse och konstruktion, årskurs 5, 20/21

Skapad 2021-03-14 15:44 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Hur bygger man ett fordon efter en ritning och hur gör man en ritning av ett enkelt fordon? Vad påverkar ett fordons hastighet? Hur kan man få ett fordon att gå fort och långt?

Innehåll

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

- små bedömningsuppgifter där du får visa att du lärt dig de saker vi gått igenom under arbetets gång

- under lektioner: enskilt arbete eller arbete i grupp/par

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

- Vilken svårighetsgrad det är på problemen eleven kan lösa.

- I vilken utsträckning eleven kan välja fungerande strategier och metoder.

- I vilken utsträckning eleven kan använda fysikaliska begrepp.

- Hur väl du dokumenterar dina experiment med hjälp av ritningar, tabeller och texter.

 

Undervisning

Innehåll

- Konstruera ett fordon.

- Göra en ritning av ditt fordon.

- Göra olika experiment med ditt fordon.

- Läsa texter om fordon, konstruktion, teknikutveckling och krafter.

 

Material

- Byggmaterial från NTA-låda.

- Laborativt material från NTA-låda.

- Fysikboken.

- Temaboken till NTA-lådan.

 

Arbetsformer för att träna

- Gemensamma och enskilda genomgångar.

- Eget arbete.

- Laborativt arbete enskilt eller i grupp..

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

- Du får regelbunden muntlig återkoppling under lektionerna.

- Du får under arbetets gång genom små bedömningar reda på vad du lärt sig hittills och vad du behöver träna mer på.

Uppgifter

 • Ritning av enkelt fordon

 • Ritning av enkelt fordon

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: