👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granens pedagogiska planering för undervisning.Matematik.Geometriska former.VT-21.

Skapad 2021-03-14 21:10 i Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

 

VARFÖR?

 

 

Barnen på Granen har visat starkt intresse för matematik genom att räkna, jämföra, sortera, laborera och lösa olika vardagliga matematiska problem. Ett matematiskt område som barnen har visat ett extra intresse för är geometriska former och därför har vi valt att arbeta med det.


Vårt mål med matematiken är att alla barnen på Granen ska få kunskaper och skaffa sig praktiska erfarenheter om matematik i meningsfulla sammanhang vilket ger dem förutsättningar för ett livslångt matematiklärande och tänkande. 
Genom olika laboreringar, lekar, matematiska övningar och olika experiment ger vi barnen förutsättningar för att förstå vardagliga samband i relation till matematiken.

Ofta samtalar vi med barnen vid olika tillfällen om former och dess egenskaper. Exempelvis frågar vi barnen vilken form ett bord, en klocka har eller vilket knäckebröd (triangel, halvcirkel, rektangel) de vill ha på våra måltider. Då uppmärksammar barnen matematiska former när de vill ha ett knäckebröd som ser ut som en rektangel eller ett runt bröd som ser ut som en cirkel m.m. 

 

Form är en viktig egenskap hos föremål och vi möter former överallt. Men för att vi ska urskilja en form behöver vi ha en en variation av former att undersöka- det vill säga olika former att jämföra. Viktiga erfarenheter som barnen bygger upp när när det gäller former handlar inte bara om att känna olika former och dess namn. Det handlar också om att kunna bygga olika former och därmed om att se hur formernas helhet kan sättas ihop av delar” (A. Kärren & A. Ron, 2016).

 

 

 

VAD?

 

Utifrån läroplanens mål, våra egna erfarenheter och samlade kunskaper om matematik vill vi att barnen ska få lärdomar och praktiska erfarenheter av grundläggande matematik. Barnens intresse och egna erfarenheter är viktiga utgångspunkter för varje planering inför undervisningarna.

Vi ska undervisa om Geometriska former som: kvadrat, triangel, rektangel, oval och andra geometriska figurer som kub,cylinder, kon, hexagon, pentagon m.m.

Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att lära sig om olika geometriska former och deras egenskaper, likheter och skillnader. Vi vill att de ska kunna jämföra, urskilja de olika formerna samt upptäcka dessa i sin vardagsmiljö.

För att samla på med kunskaper om geometriska former ska barnen få möjlighet att skapa olika bilder med hjälp av geometriska former. Vi ska även utföra olika lekar där geometriska former förkommer.

 

HUR?

H

I vår undervisning kommer vi dela in barnen i mindre grupper, då beprövade erfarenheter visar att det är gynnsamt för att barnen ska få utrymme till att samtala och reflektera omkring det barnen upplever. 

Vi lär oss geometriska former och samtalar om deras egenskaper och hur de ser ut i vardagen.

Tema saga är involverad i vår undervisning där vi pratar  om Lilla Ärtans hus och vilken/vilka geometriska former huset har m.m. 
Vi leker en lek där vi använder geometriska former och deras egenskaper på ett roligt och lärande sätt.

Vi skapar olika bilder med hjälp av olika geometriska former .

 

 

 

 

Hur ska det dokumenteras?

Hjälpsamma frågor, raderas innan publicering: För vem? Hjälp Vad, vem, hur, varför?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18