👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-03-19 15:13 i Förskolan Lammet Mönsterås kommun
Språk och kommunikation
Förskola
Språk och kommunikation; För att stötta och uppmuntra barnen att kommunicera och utveckla deras språkliga förmågor.

Innehåll

Vad ska vi göra?

 • uppmuntra talet och berättandet i alla dess former utifrån barnens förmågor.
 • arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att ta plats.
 • läsa böcker - fysiska böcker, berättelser.
 • arbeta med bilder, ex ”en ska bort”
 • sjunga
 • språklekar, rim & ramsor, ljud samt ord & meningar.
 • benämna det som sker under barnets dag
 • introducera bokstäver och skriftspråk   

Varför?

Vi vill stärka barnens språk och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel, samt för att förmedla känslor och erfarenheter på olika sätt. Genom ett lustfyllt och lekfullt sätt vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Tillsammans med barnen tar vi fram och varierar material och aktiviteter som gynnar barnen att upptäcka och utforska språket på sitt eget sätt. tillsammans med oss och andra barn. Vi pedagoger stöttar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras vidare utveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18