Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamlingar -Före Bornholmsmodellen

Skapad 2021-03-19 16:06 i Skogsbäckens förskola Fristående förskolor
Förskola
Progressionsbaserade språksamlingar som stimulerar barnens språkutveckling.

Matriser

Undervisningsplanering -Bornholm

Tema/projekt/aktivitet: Språksamlingar med Före Bornholm

Ansvarig pedagog: Therese och Annica Barngrupp: Gröna och Röda gruppen

VAD? (Övergripande mål)

Målet med språkarbetet är att främja barnens språkutveckling. Barnen ska även ges möjlighet till att träna samspel i grupp.

VARFÖR? (Syftet med temat/projektet/aktiviteten)

Syftet med dessa samlingar är att barnen ska ges möjlighet att uppmärksamma språkljuden, utveckla sin munmotorik och sitt talspråk samt utveckla sitt intresse för skriftspråket och litteratur.
  • Lpfö 18   förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • Lpfö 18   förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  • Lpfö 18   förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  • Lpfö 18   fantasi och föreställningsförmåga,
  • Lpfö 18   förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  • Lpfö 18   förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • Lpfö 18   intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  • Lpfö 18   ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • Lpfö 18   intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

HUR? (Metod)

Vi vill använda oss av förskolans arbetsmaterial "Före Bornholmsmodellen" samt komplettera med eget språkstärkande material som bidrar till att öka ordförståelsen, tränar munmotoriken och uppmärksammar språkljuden. Aktiviteterna kommer genomföras i form av samlingar i mindre grupper med 5-6 barn. Innehållet och syftet med varje samling är tydligt författat i arbetsmaterialet "Före Bornholm". Målet är att ha varje barn får möjlighet att delta i en språksamling varje vecka. Litteraturen som tillhör "veckans" samling läser vi på läsvilan flera dagar den veckan och har tillgänglig i miljön. Veckans ramsa läser vi även spontant under hela veckan. Jag som pedagog behöver vara lyhörd och uppmärksam på barnens enskilda språkliga förmågor för att kunna anpassa takten och eventuellt planera in extra aktiviteter som stärker där det behövs.
Barns inflytande
I samlingen har barnen mindre möjlighet att påverka innehållet. De kan dock påverka hur länge vi stannar vid varje bok och de tillhörande aktiviteterna. Finns stort intresse upprepar vi samlingen i flera veckor.
Dokumentation
Arbetet med Bornholmssamlingarna dokumenteras av ansvarig pedagog under själva samlingen eller i direkt anslutning till samlingen. Dokumentationen sker i form av foton och text som läggs i lärlogg på unikum och/eller på vägg inne på avdelningen. Ibland dokumenterar även barnen med hjälp av teckningar. Barnens språkliga utveckling dokumenteras i form av anteckningar av ansvarig pedagog. Dokumentationen blir pedagogisk genom att sättas upp i barnens höjd där samlingarna brukar vara (eller annan plats), för att skapa samtal och reflektioner kring det pågående arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: