Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner och högtider

Skapad 2021-03-19 23:35 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Läsa, lyssna, förstå och tolka texter, samtala och diskutera, berätta, resonera och argumentera. Lässuppgifter kombineras med skriftliga uppgifter.
Grundskola F – 5 Modersmål
Läsa, lyssna,förstå, samtala och diskutera, berätta, återberätta, resonera och argumentera. Vi arbetar med lässuppgifter som kan användas i alla årskurser. För de äldre eleverna kan innehållet lätt kombineras med skriftliga uppgifter. Innehållet är en kombination av traditioner/högtider och träning i analys av information: likheter/skillnader, fakta/fiktion.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Ml
  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Centralt innehåll
 • Ml 1-3
  Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml 4-7
  Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Konkretiserade målen för eleven

Du ska kunna förstå och tolka texters innehåll

 Du ska kunna samtala i grupp samt att diskutera tillsammans

Du ska kunna skriva olika texter

Du ska kunna använda ord och begrepp för att uttrycka åsikt

Du ska kunna jämföra och diskutera likheter och skillnader

Du ska kunna skillnader mellan en högtid och en tradition

 

Undervisning och arbetsmetoder

I undervisningen kommer vi att gå igenom...

 • att genomföra boksamtal och textsamtal
 • att argumentera
 • bedömning av textsamtal

I undervisningen kommer vi att använda olika metoder:

 • tänka högt-metoden
 • närläsnings modell
 • inledningsfrågor
 • uppföljningsfrågor under läsningen
 • öppna frågor
 • samtal om bilder i boken 
 • kritisk läsning
 • eftertänksam läsning
 • gruppövningar
 • helklassövningar

Eleven har uppnått målen när...

Du är godkänd när du kan visa...

 • att du läser olika texter med flyt
 • att du väljer och använder lässtrategier för att förstå texters innehåll
 • att du kommenterar centrala delar i texter 
 • att du samtalar om texters innehåll
 • att du för resonemang om texters budskap
 • att du uttrycker dig i tal och skrift med språklig variation
 • att du använder ämnesrelaterade ord och begrepp i tal och skrift

 

 

 

 

Matriser

Ml
Kunskapkrav modersmål åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera om budskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Uttrycka sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Skrivregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Resonera om modersmål & svenska
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Berätta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: