Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål rumänska - Dikter

Skapad 2021-03-20 11:14 i Modersmålsundervisning GR Linköping
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Mihai Eminescu är en mycket känd rumänskt poet, han skrev många dikter om natur, känslor och filosofi. "Den blåa blomman" /Floare albastra är en dikt om natur och kärlek.

Innehåll

 

Lärandemål:

Du kommer att lära dig att tolka poetens egna känslor.

Jämföra och känna igen olika stilistiska begrepp: metaforer, jämförelser, symboler.

Du ska kunna upptäcka diktens budskap.

Du ska kunna redovisa muntligt dina egna reflektioner om dikten.

 

Arbetssätt:

Vi ska läsa dikten tillsammans och i grupper. 

Jobba i grupp och diskutera och reflektera över diktens budskap.

Du ska skriva vilka känslor har dikten väkt i dig och.

Du ska presentera kort dina reflektioner över dikter.

 

Bedömning:

Din förmåga att kunna tolka poetens känslor.

Dina kunskaper angående de stilistiska begrepp. 

Din förmåga att läsa mellan och bakom raderna.

 

Tidsplan

Vi ska jobba med detta 2 veckor/2 h. 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Ml  C 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  Ml  C 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  C 9
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Ml  A 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  A 9

Matriser

Ml
Bedömningsmatris 7-9 (modersmål)

Nicå E
Nivå C
Nivå A
Läsa
Du läser olika texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av texters innehåll. Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett i huvudsak fungerande sätt. Du resonerar kring texternas tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du läser olika texter med gott flyt och visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av texters innehåll. Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett väl fungerande sätt. Du resonerar kring texternas budskap även det som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du läser olika texter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll. Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett mycket väl fungerande och effektivt sätt. Du resonerar kring texternas budskap även det som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva
Du skriver olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation. Du tillämpar till en viss del grammatiska och stavningsregler och använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre stavning och ordförståelse. Dina ord och begrepp är ämnesrelaterade. Dina beskrivningar och berättarstruktur är enkla och anpassade till situationer som skrivandet avser. Du översätter och jämför ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du skriver olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation. Du tillämpar på ett fungerande sätt grammatiska och stavningsregler och använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre stavning och ordförståelse. Dina beskrivningar och berättarstruktur är utvecklade och välanpassade till situationer som skrivandet avser. Du översätter och jämför meningar och enkla texter mellan modersmålet och svenska. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du skriver olika texter med begripligt innehåll och mycket god språklig variation. Du tillämpar på ett effektivt sätt grammatiska och stavningsregler. Dina beskrivningar och berättarstruktur är väl utvecklade och anpassade till situationer som skrivandet avser. Du översätter och jämför olika slags texter mellan modersmålet och svenska. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Tala
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett enkelt sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne. Du ställer frågor och framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs till viss del framåt. Dina muntliga redogörelser är enkla och följer en viss struktur (har i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns viss anpassning till syftet, mottagare, och sammanhang.
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett utvecklat sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne. Du ställer frågor och framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt. Dina muntliga redogörelser är utvecklade och följer en viss struktur (har relativt välfungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns relativt god anpassning till syftet, mottagare, och sammanhäng.
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne. Du ställer frågor och framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt och även fördjupas. Dina muntliga redogörelser är välutvecklade och följer en viss struktur (har välfungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns god anpassning till syftet, mottagare, och sammanhäng.
Berättande texter och sakprosatexter
Du har en enkel förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i ungdoms skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar). Du har viss kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t.ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Du har en god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i ungdoms och vuxen skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar). Du har bra kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t.ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Du har en mycket god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i vuxen skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar). Du har mycket bra kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t.ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Språkbruk
Du förstår till en viss del skillnader mellan olika språkstilar och till en viss del anpassar språket till sammanhanget och mottagaren. Du känner till och förstår till en viss del bildspråk och vissa idiomatiska uttryck.
Du har en god förståelse av skillnader mellan olika språkstilar och du anpassar språket väl till sammanhanget och mottagaren. Du förstår väl bildspråk och vissa idiomatiska uttryck och använder dessa huvudsakligen i rätt sammanhang.
Du har en mycket god förståelse av skillnader mellan olika språkstilar och du anpassar språket mycket väl till sammanhanget och mottagaren. Du förstår mycket väl bildspråk och vissa idiomatiska uttryck och använder dessa effektivt i rätt sammanhang.
Ny aspekt
Du förbereder och genomför enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Dina jämförelser är enkla och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du förbereder och genomför enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Dina jämförelser är enkla och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Dina jämförelser är välutvecklade och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: