Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8

Skapad 2021-03-22 08:45 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi ska arbeta med geometri under vecka 11-20. Fokus kommer att vara på volymberäkningar och enhetsomvandlingar. De förmågor vi kommer att fokusera på är begrepp, resonemang och på problemlösning.

Innehåll

Lärandemål

Du ska kunna använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym

Du ska kunna undersöka, resonera och argumentera kring tvådimensionella (2D) geometriska begrepp

Du ska kunna undersöka, resonera och argumentera kring tredimensionella (3D) geometriska begrepp

Du ska kunna beskriva och se samband mellan olika begrepp inom geometri området

Du ska kunna granska elevlösningar och förbättra dessa. (hitta felen i en lösning och komma med nya förslag)

Du ska kunna redogöra för beräkningar och slutsatser (se rimligheten i de svar du kommer fram till)

Du ska kunna lösa problem inom området geometri på olika sätt (både digitalt och analogt)

Du ska kunna formulera egna problem enskilt eller tillsammans med andra

 

Begrepp

omkrets, cirkel, diameter, radie, area, parallellogram, rektangel, romb, kvadrat, triangel, rätblock, kub, prisma, pyramid, cylinder, basyta, mantelyta, klot, längdenheter, areaenheter, volymenheter, prefix

 

Se sidan 207 i boken för sammanfattning av begreppen.Veckoplanering

 

v.

Lärandemål

Arbetsuppgifter

Aktiviteter/Filmer

11

Du ska kunna undersöka, resonera och argumentera kring tvådimensionella geometriska begrepp


Du ska kunna beskriva och se samband mellan olika begrepp inom geometri området

Enheter, area

basbok s. 52-56

y-bok s. 162-177

+ arbetsblad

Filmer: Se nedan

Begränsningsarea


Diskussion - samma area


Diskussion - liksidig triangel


Diskussion - dubbel omkrets

12

Du ska kunna använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym


Du ska kunna undersöka, resonera och argumentera kring tvådimensionella (2D) geometriska begrepp


Du ska kunna redogöra för beräkningar och slutsatser (se rimligheten i de svara du kommer fram till)

Enheter, area

basbok s. 52-56

y-bok s. 162-177

+ arbetsblad

Längdenheter 1

Längdenheter 2

Längdenheter 3

Tisdag: Bedömning Algebra


Aktivitet - Area med stickor


olika figurer - samma area

13

Du ska kunna använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym


Du ska kunna granska elevlösningar och förbättra dessa. (hitta felen i en lösning och komma med nya förslag)


Du ska kunna lösa problem inom området geometri på olika sätt (både digitalt och analogt)


Du ska kunna formulera egna problem enskilt eller tillsammans med andra

Enheter, area

basbok s. 52-56

y-bok s. 162-177

+ arbetsblad

Diamantdiagnoser

14

Påsklov

15

Du ska kunna undersöka, resonera och argumentera kring tredimensionella geometriska begrepp


Du ska kunna beskriva och se samband mellan olika begrepp inom geometri området

4.3 Rätblock och kub

basbok s. 57

y-bok s. 178-183

vika rätblock

16

Du ska kunna använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym

4.4 Enheter för volym

basbok s. 58-59


y-bok s. 184-189


Volymenheter

 

17

Du ska kunna granska elevlösningar och förbättra dessa. (hitta felen i en lösning och komma med nya förslag)


Du ska kunna redogöra för beräkningar och slutsatser(se rimligheten i de svara du kommer fram till)

4.5 Prisma och pyramid

basbok s. 60

y-bok s. 191-197

Välj beräkning
18

Du ska kunna granska elevlösningar och förbättra dessa. (hitta felen i en lösning och komma med nya förslag)


Du ska kunna redogöra för beräkningar och slutsatser(se rimligheten i de svara du kommer fram till)

4.6 Cylinder, kon och klot

basbok s. 61 - 62

y-bok s. 198 - 206

Volymen av två cylindrar (Y-bok s. 200)

19

Du ska kunna lösa problem inom området geometri på olika sätt (både digitalt och analogt)


Du ska kunna formulera egna problem enskilt eller tillsammans med andra

 

Droppande vattenkran 

20

Du ska kunna lösa problem inom området geometri på olika sätt (både digitalt och analogt)


Du ska kunna formulera egna problem enskilt eller tillsammans med andra

 

Bedömning på samtliga lärandemål. 

 

Utvärdering

Arbetsinsats Hur långa stunder orkar du arbeta?

Vilken sorts uppgifter brukar du göra?

 

Ansvarstagande Hur väl tar du ansvar för ditt eget lärande?

Hur väl tar du ansvar även för gruppens lärande?

 

Problemlösning Gör du egna försök när det är problemlösning?

Hur löser du olika problem och med vilken metod?

 

Analys Hur väl kan du se samband och dra slutsatser i det du arbetar med?

 

Redovisningar och Hur väl redovisar du dina uträkningar?

matematiskt språk Hur använder du det matematiska språket?

 

Filmer att se:

 

Uppgifter

 • Rymdgeometri

 • Finn fem fel

 • Geometriprov Volym och enheter åk 8

 • Finn fem fel - Geometri Volym

 • Rymdgeometri åk 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik kunskapskraven 7-9

Problemlösning

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett […] genom att välja och använda strategier och metoder med […] till problemets karaktär samt […] enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera (efter någon bearbetning)
väl fungerande sätt god anpassning formulera
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ
Eleven för […] resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan […] på alternativt tillvägagångssätt.
enkla och till viss del underbyggda bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda ge förslag

BEGREPP

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp
Eleven har […] kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i […] sammanhang på ett […]
grundläggande välkända i huvudsak fungerande sätt.
goda bekanta relativt väl fungerande sätt.
mycket goda nya väl fungerande sätt.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett […]
i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande sätt.
väl fungerande sätt.
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra […] resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
enkla
utvecklade
välutvecklade

RESONEMANG

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett […] och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med […] till syfte och sammanhang.
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Framföra och bemöta matematiska argument
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som […]
till viss del för resonemangen framåt
för resonemangen framåt.
för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: