👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i nian, vt21

Skapad 2021-03-22 17:55 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 9 Teknik
Hur flyttar vi på saker och ting? Hur styrs apparater? Hur fungerar delarna i olika tekniska system? Det är några av frågorna som kunskaper i teknik ger svar på.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi jobbar med teman transport, elektronik/AI och programmering. På webbplatsen Mina studier hittar du en mer detaljerad planering av teknikveckorna samt deadlines. I Classroom hittar du uppgifter och frågor under våren. Du visar dina kunskaper genom skrivuppgifter, svar på frågor samt praktiskt arbete och dokumentation av det.

Matriser

Tk
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp
Styr­ och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse. Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare. Betydelsen av egenskaper, till exempel hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
1. Att undersöka och beskriva tekniska lösningar
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god an­vändning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Att få förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
2. Förståelse av materialens egenskaper och användning
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Att få förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar
Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.
3. Genomförande av teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Att utveckla kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, för­ slag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
4. Att ta fram lämpliga handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Att utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet. Att utveckla en förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.
Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarade ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions­ och teknikutvecklingsarbete.
5. Dokumentation av arbetet
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Att utveckla kunskaper om teknikens historiska utveckling för att få en bättre förståelse för dagens teknisks företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkar samhället.
Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
6. Förståelse av teknikutveckling
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Att få möjlighet att utveckla förståelse för att tekniks verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.
Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
7. Förståelse av teknikvalens effekter
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.