Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken

Skapad 2021-03-23 18:36 i Frösödals förskola Östersund
Hos oss är den fria leken en huvudingrediens i en lyckad dag. Syftet med den fria leken presenteras nedan:
Förskola
Leken är en stor och viktig del av barns utveckling och lärande. I leken möts fantasi med verklighet och på vägen sker social träning och lärande på så många olika sätt. I leken finns inga krav på prestation, men leken ger kompetens.

Innehåll

MÅL OCH SYFTE

Leken är en mycket viktig aktivitet. Här ryms i stort sett alla mål i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, och barnen utvecklas både individuellt och som grupp. I leken får barnen möjlighet att prova, upptäcka, bearbeta och uppleva så oändligt mycket tillsammans med varandra. För att leka krävs att barnen ska tycka att förskolan är rolig och trygg, har en stimulerande miljö, lyhörda pedagoger med ett positivt förhållningssätt samt tid och utrymme.

Leken ska vara kravlös och frivillig, samtidigt som vi har möjlighet att uppmuntra till olika konstellationer, erbjuda olika material och väcka olika tankar och idéer hos barnen. I leken kan vi upptäcka barnens intressen som vi kan spinna vidare på.

Pedagogernas förhållningssätt, hur vi samtalar med barnen, fördelar roller, utmanar, inspirerar, uppmuntrar och säkerställer att förskolan är likvärdig utifrån att den anpassas till varje barns behov så varje barn upplever förskolan som lärorik är avgörande för vilken riktning leken tar och hur utvecklande den blir. Vi har möjlighet att fånga stunder av lärande och att komma in på många viktiga områden.

Förutom värdegrundsarbetet, som är ständigt närvarande när barnen ska fungera tillsammans i grupp, finns det också stora möjligheter att arbeta med språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande, och barns självständighet och inflytande under leken.

 

GENOMFÖRANDE

Vi ska vara närvarande i barnens lek för att:

* "slussa in" de barn som behöver

* upptäcka hur barnen hanterar leken och alla känslor som kan uppstå

* utmana barnen i olika riktningar genom att i samtalen väcka tankar

* ge möjlighet att förändra maktstrukturer i gruppen, att få prova olika roller

* hjälpa till att bearbeta konflikter

* fördjupa barnens relationer med varandra

Vårt engagemang kan också göra att leken varar längre och att den fördjupas och utvecklas. Hur aktiva vi pedagoger är i leken beror på barnens behov och intresse. Ibland erbjuds vi en aktiv roll i leken och då måste vi respektera deras lek och sätta oss in i den. Ibland är vår roll att "bara" finnas nära, observera och rycka in när barnen eller vi anser att det behövs.

Leken ska vara trygg, glädjefylld och inkluderande. Vi ska med hjälp av leken ge alla barn erfarenhet av glädje, gemenskap och samarbete. 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar och reflekterar kring leken i arbetslaget. På så sätt kan vi utveckla vår miljö och arbetssätt så att det tillfredsställer alla barns intressen och behov.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: