👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förflyttning

Skapad 2021-03-24 07:40 i Sannarps gymnasiesärskola Halmstad
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO Språk och kommunikation, SPR Individ och samhälle, INI
Du får träna dig på självständigt ta dig fram i klassrummet och i särskolans lokaler.

Innehåll

 • Förflyttning om det är något Du vill ha.
 • Förflyttning på uppmaning att det är något Du ska utföra.
 • Förflyttning för att öka självständigheten .
 • Förflyttning för att kunna påverka.
 • Köra framåt
 • Backa
 • Svänga 
 • Förflyttning mellan två punkter

Arbetssätt:

 • Bildstöd
 • Tal 
 • Integrerat i alla ämnesområdena och förflyttningar under skoldagen.
 • Träning med bildstöd, riktningspilar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.
  NAO  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -

Matriser

SPR INI NAO
Individ och samhälle bedömningsmatris (IVSÄR)

Samhälle

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Sveriges politiska system med partier och val.
Samhällsfunktioner, t.ex. försäkringskassan, polisen och hälso- och sjukvården.
Metoder för att söka information om och få kontakt med olika verksamheter i samhället.
Aktuella samhällsfrågor, t.ex. frågor som rör hälsa, miljö och globala händelser.
Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.
Olika yrkesområden och vad de bidrar med.
Mediekommunikation, t.ex. tidningar och sociala medier. Reklamens påverkan på människors levnadsvanor och köpbeslut.
Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
Konflikter och konfliktlösning. Hur man kan hantera olika intressen och åsikter.
Olika boendeformer i vuxenlivet.

Geografi och historia

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Hemorten eller närområdet, Sverige, ursprungslandet och världen. Geografiska platser som har betydelse för eleven eller är aktuella i medierna.
Olika bostadsmiljöer, t.ex. landsbygd, förort och stad.
Orientering i närmiljön med hjälp av kännetecken i omgivningen och enkla vägbeskrivningar.
Hemortens eller närområdets historia. Vad platser byggnader och vardagliga föremål kan berätta.
Skildringar av Sveriges och andra länders historia och kultur, t.ex. genom litteratur och muntliga berättelser.

Religion och livsfrågor

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, t.ex. helgdagar och ritualer.
Olika religioner och andra livsåskådningar samt några av deras traditioner och levnadsregler.
Etiska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex. droger och jämställdhet. Livsfrågor i samband med födelse, liv och död.
Relationer, kärlek, sexualitet och integritet. Hur man gör egna val samt tar ansvar för sig själv och andra.

SPR INI NAO
Natur och miljö bedömningsmatris (IVSÄR)

Människokroppen och hälsa

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Människokroppens olika delar och deras funktioner.
Hygien och hälsovård, t.ex. smittspridning.
Människors sexualitet, lust och relationer.

Växter, djur och natur

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Olika naturtyper, t.ex. sjö och äng
Växter, djur och deras livscykler, t.ex. en tall från frö till frö.
Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
Vatten och vattnets olika egenskaper.
Olika typer av väder, väderprognoser och hur man själv kan mäta väder.
Några vanliga energikällor, t.ex. vattenkraft, vindenergi och olja.

Tid och rum

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Tidsuppfattning, t.ex. begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, t.ex. raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, t.ex. klocka, timer och timglas
Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.

Matematik och teknik

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.
Geometriska former och begrepp, t.ex. cirkel, kvadrat och rektangel.
Tabeller och diagram och hur de kan utläsas och tolkas.
Ekonomiska beräkningar i vardagslivet, t.ex. prisjämförelser, budget och uppskattningar av pris.
Teknik i vardagen, t.ex. telefon, dörr och stege.
Olika material och deras egenskaper, t.ex. hårdhet, struktur och täthet.
Elektricitet, dess användning och risker.

SPR INI NAO
Språk och Kommunikation bedömningsmatris (IVSÄR)

Kommunikation och socialt samspel

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Kommunikation i olika former, t.ex. kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg
Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, t.ex. för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
Tolkning av olika kommunikativa uttryck.

Läsa och skriva

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
Grundläggande mönster i skrift, t.ex. mellanrum och punkt.
Berättelser och litteratur från Sverige och andra delar av världen.

Information

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Minnestöd i vardagen, t.ex. bilder, fotografier och scheman.
Information från olika källor, t.ex. skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
Bibliotek som en källa till kunskapsinhämtande och rekreation.

Engelska

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Engelska ord och meningar, muntliga eller skriftliga, samt vardagsfraser.
Vanliga informationsord på engelska, t.ex. on och exit.
Kultur från delar av världen engelska används, t.ex. musik och film.