👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 9G1 VT21 - Geometri

Skapad 2021-03-25 18:42 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Matematik
Att avbilda djur och människor genom att förminska och måla av dem på väggen i en grotta eller på en målarduk har människan gjort i flera tusen år. Idag avbildar vi byggnader och landområden i ritningar och på kartor, för hand eller mha dator. Det behövs då kunskaper om proportioner, förstoringar och förminskningar. I detta området får du jobba med kunskaper inom geometrin som behövs för att kunna göra det och sedan kommer du att få förstärka och fördjupa alla dina mattekunskaper från grundskolan.

Innehåll

Konkretiserade mål

Under arbetet kommer vi att arbeta med följande: 

Begrepp i geometrin

 • symmetri

 • spegelsymmetri

 • rotationsordning

 • rotationssymmetri

 • likformighet

 • kongruens

 • längdskala

 • areaskala

 • volymskala

 • topptriangel

 • hypotenusa

 • katet

 • Pythagoras sats

   

 Metoder i geometrin

 • Beräkna rotationsordning

 • Beräkna längd, area och volym av likformiga figurer

 • Beräkna vinklar i likformiga månghörningar

 • Beräkningar med topptriangelsatsen och Pythagoras sats

   

samt förmågorna att lösa problem, resonera och kommunicera

 

Därefter kommer vi att repetera och fördjupa kunskaperna inom alla områdena.

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av:

Arbete enskilt, i par, i grupp eller i helklass där vi arbetar med problem. visualiseringar, modellering, genomgångar, eget arbete, aktivitetsövningar, gruppuppgifter samt med diskussioner och reflektioner.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • använda begrepp vid problemlösning och i diskussioner
 • resonera dig fram till svar vi speciella uppgifter
 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång och vid ett avslutande prov
 • lösa problem dvs hur du löser matematiska problem i flera steg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik matris Lgr11 åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har en viss anpassning av lösningsmetod till problemets karaktär samt kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du har en förhållandevis god anpassning av lösningsmetod till problemets karaktär samt kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Du har en god anpassning av lösningsmetod till problemets karaktär samt kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.