Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering- Lekresponsiv undervisning med hjälptext

Skapad 2021-03-26 14:06 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola
Lekresponsiv teori

Innehåll

Lekresponsiv undervisning

Undervisning som sker i lyhörd respons till leken, där förskollärarna deltar och tillför både lärande och fantasi.

Att barn utvecklar nya lekar och nya lekroller och samtidigt lär sig om någonting som ligger utanför leken. Centralt i den här typen av undervisning är att både förskollärare och barn skiftar mellan det som kallas för ”som om”- det fantasifulla och det som är på riktigt, ”som är”.

 

Bakgrund och Syfte:

Här beskriver du varför vi vill skapa undervisning inom området ni valt och syfte med det. Detta utifrån observationer och reflektioner.

Vi har sett och hört det här i barngruppen och vill öka barnens lekstyrkor/förmågor inom detta område..... eller...”

”Vi har sett och hört det här i barngruppen och ser att vi behöver skapa/förändra miljöer samt lägga till eller skala bort material.”
”I denna planerade undervisning vill vi uppmärksamma och skapa nyfikenhet hos barnen inom detta område ....”

 

Mål:

Samtolkning

Här fyller du i målet med undervisningen och aktiviteten.

”Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig mer om...”
”Vi vill ge barnen ökad kunskap om....”
”Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla...”
Välj och koppla läroplansmål längst ner på denna sida genom att klicka på "lägg till - läroplan" .

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Lekresponsiv undervisning

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen utifrån om leken är barninitierad, vuxenguidad eller bygger på en lekfull undervisning(även kallad eduplay).

 

Samplanering

Vad ska vi göra(innehåll)?
vilka aktiviteter?

Hur ska vi göra(förhållningssätt, form)?
genomförande, material, barns delaktighet/inflytande...

Vem/vilka(aktörer)?
vem eller vilka barn och pedagoger

Var(ute-inne-rum-plats)?

plats/situation

När?

tidsperspektiv

Varför?

 

Dokumentation

Genomförande

Här fyller du i vad som ska dokumenteras och hur aktiviteterna ska dokumenteras.

T ex genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto mm
Vi har valt att fokusera på att dokumentera…….
Vem dokumenterar och när? 

Koppla dokumentationerna i Unikum till denna planering.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

Uppföljning/Samvärdering

 Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Vad blev det(innehåll)?

Hur blev det(förhållningssätt, form)?

Vem/vilka blev det(aktörer)?

Var blev det(ute-inne-rum-plats)?

När blev det(tid)?

Varför blev det som det blev?

 

Andra frågor att ha med i sin reflektion:
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?

Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.   

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: