👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och form 1a2 vt 21

Skapad 2021-03-27 04:53 i Erikslundsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Bild och form 1a2 - Bildframställning, bildanalys - processer i två och tredimensionella material, foto - perspektiv och kompositioner..
Gymnasieskola Bild
I kursen Bild och form tester vi olika tekniker och konstformer, från teckning, foto och bildberättande till måleri samt lera. i kursen ingår även en viss del konsthistoria. Information om Bild och Form (kurs 1a+1a2) Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur. Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder.

Innehåll

 

Undervisningen i kursen 1a2 ska bland annat behandla följande:

  • Analys och tolkning av olika typer av visuella framställningar  i anslutning till eget bildarbete.
  • Grundläggande kompositioner för två- och tredimensionella bilder.
  • Fackspråk - bildens grundbegrepp.
  • Diskussioner kring egna och andras arbete med bilder.
  • Arbete med konstnärliga processer från idé till färdigt verk, t ex skissarbete, val av metod.
  • Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och i olika medier.
  • Bildens som uttrycksmedel i t.ex. linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket..

 

 

Planering för Bild och form ht 2019 - 1a2

 

V 2-5           Introduktion - teckna och färglägg, en-punkts perspektiv - samt två-punkts-perspektiv

v 6-8            Fotografera olika perspektiv/kompositioner -  därefter återge en del av dem  egna bilder i olika tekniker,

 

v 9                Sportlov

 

v 10             Färdigställ foton

v 11-13        - återge i egen målad bild minst en av dina foton - bildperspektiv/kompositioner

 

v 14                Påsklov

 

v 15-17       Skriv en analys av ett verk av en känd konstnär.

                    - Avbilda konstnärens verk - så likt som möjligt eller/och med inspiration av hens verk.

 

v 18-20       Tre-dimensionellt skapande, av lera - alternativt  återvunnet material - installation

v 21-22       Reservtid - göra färdigt - lämna in -  missade uppgifter.

 

 [CNL1]

 

Matriser

Bil
Bild och form 1a1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Redogörelse av uppgifter och analys.
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet.
Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet
Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet.
omdöme av andras bilder och reflektioner.
enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Användning av metoder, konstruktioner och dokumentering
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sin egen arbetsprocess.
Handlag och tekniker
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
presentation och redovisning
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.

Bil
Bild och Form 1a2

E
C
A
Bildtolkning av sitt arbete med användning av relevanta begrepp
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Bedömning av egna och andras bilder, reflektion över bildsammanhang och bildens funktion
Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Bildskapande: olika metoder, bildkonstruktions-problem, experimenterande
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
Dokumentation av arbetsprocess
Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
Hantering av material och tekniker
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Presentation av eget arbete
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.
Skillnader mellan olika bildgenrer
Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika genrerna.
Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika genrerna.
Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika genrerna.
Etiska förhållningssätt och upphovsrätt
Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.