👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska modersmål

Skapad 2021-03-27 18:10 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Grundskola 1 – 9
Planering för Arabiska modersmåls undervisningen Under den här terminen arbetar vi med att använda i språket i olika sammanhang. I samband med olika tema kommer vi att läsa, skriva, träna , sjunga och spela spel t.ex kahoot . Under trivsamma och lättsamma former kommer vi att utveckla språket allt eftersom vi pratar om traditioner i länder där modersmåls talas.Vi använda modersmålet i olika situationer och läsa och prata om olika texter och skillnaden mellan modersmålet och svenska språket.

Innehåll

Innehåll

Detta arbetar vi med

  • Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på arabiska
  • Synonymer och motsatser
  • Frukter och grönsaker
  • Natur och vädret
  • Färger
  • Dagar/veckor/månader/årstider
  • Bokstäver/siffror
  • Översättning
  • Sagor/berättelser
  • Höstider
  • Elevens önskemål

Mål

Målet med undervisningen är att stärka elevens arabiska kunskaper samt att öka intresset för modersmålet.
Vi arbetar systematiskt och pedagogiskt för att på bästa sätt underlätta undervisningen och lärandet för eleverna.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Din förmåga att uttrycka dig muntligt.
 • Din förmåga att översätta Arabiska ord till Svenska ord.
 • Din förmåga att lära känna arabiska bokstäver.

Undervisning och arbetsformer

Vi ska läsa och skriva arabiska bokstäver, detta gör vi genom att läsa tillsammans i form av både högläsning och tyst läsning. Vi ska jobba med spel och hitta rätt ord till rätt bild på Arabiska. Vi ska skriva arabiska ord på tavlan och därmed öva på bokstäverna. Vi ska klippa och måla arabiska bokstäver. Vi ska jobba och diskutera i grupp. Vi ska jobba med språkmemory på både Arabiska och Svenska för att förstärka ordförrådet på både Svenska och Arabiska. (Frukter och grönsaker),(natur och vädret). Musik och ramsor på arabiska om arabiska alfabetet och dagarna.

Bedömning

I dina arbeten kommer vi att bedöma på vilket sätt du:

Deltar i samtal och diskussioner.
Läser och uttalar arabiska bokstäver.
Uttrycker dig på ett muntligt sätt.
Deltar aktivt i samling eller liknande.

Du ska lämna utdelade arbetsuppgifter.
Bedömningen är baserad på ovanstående punkter och jag utgår ifrån bedömningsmatrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

 
 Matriser Modersmål ÅK 1 - 3

FÄRDIGHETER

 
  Nivå 1
Ingångsnivå FSK
Nivå 2
 
Nivå 3
 
Nivå 4
 
Nivå 5
ÅK 3 / Ingångsnivå ÅK 4
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
 
Kan göra sig förstådd på modersmålet
Kan säga enkla meningar
-
-
Kan muntligt berätta något om sig själv, familjen och hobby
SAMTALA och FÖRSTÅ
Kommunicera
 
Använder språket hemma i vardagen
Deltar aktivt under lektionstid
Kan ställa enkla frågor
Kan hålla ett samtal vid liv
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivå-anpassade ämnen
TOLKA och FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
 
Förstår i stora drag till åldern anpassat talat språk
Lyssnar när andra berättar, lyssnar klart
Kan förstå enkla beskrivningar
Kan ta emot och följa upp instruktioner och beskrivningar
Kan förstå enkla mediaklip där människor pratar
UTTAL och SATSMELODI
Kommunicera
 
-
Är medveten om att språkljuden kan uttalas olika på svenska och modersmålet
Är medveten om att modersmålet har en satsmelodi och att ord har betoning på vissa stavelser
Kan höra alla olika ljud i modersmålet
Är medveten om att svenska och modersmålet skiljer sig åt vid uttalet av samma skrifttecken
MODERSMÅLETS DIVERSITET I UTTRYCKSFORMER
Kommunicera
 
-
Kan be om hjälp när den inte förstår en språkvariant
-
Vet om att det finns olika uttryckssätt, t.ex. uttal, ordval, mm
Är medveten om att olika människor uttrycker sig på olika sätt
LÄSA
 
 
Visar intresse för läsning
Känner igen enstaka bokstäver/skrivtecken
Känner igen alla bokstäver i språkets alfabet
Kan koppla skrivteckens form till ljudet det representerar Eller: kan koppla ljudstavningsalfabettill skrivtecken
Kan koppla skrivteckens form till ljud och göra jämförelser med svenska Eller: kan läsa ord genom ljudstavningsalfabetet
LÄSA
 
 
-
Kan känna igen enkla hela ord (som en bild)
Kan läsa ord genom att ljuda och känna igen
Är medveten om att det finns olika lässtrategier
Kan läsa hela meningar
LÄSA
 
 
-
-
Kan läsa till åldern anpassade berättelser om bekanta ämnen
Återberättar muntligt efter egen läsning
Formulerar det viktigaste med egna ord
SKRIVA
 
 
Visar intresse för skrivning
Vet rätt skrivriktning för modersmålet
Lär känna skrivteckens form och struktur och kan jämföra dem med svenska
Kan skriva enstaka bokstäver/skrivtecken, t.ex. sitt namn, och kopierar ord
Kan skriva enkla ord med både vokaler och konsonanter Eller: kan skriva några skrivtecken med rätt streckordning
SKRIVA
 
 
-
Känner igen ord och markerar mellanrum mellan orden
Använder skiljetecken
Är medveten om att det finns olika stavningsregler på svenska och modersmålet
Kan skriva korta meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning på vanligt förekommande, elevnära ord som stavas ljudenligt
SKRIVA
 
 
-
-
Är medveten om att det finns olika skrivstrategier
Kan använda några skrivstrategier
Skriver sammanhängande korta meddelanden, berättelser, sagor utan att stavningen och grammatiken behöver vara korrekta

LEKTIONSINNEHÅLL

 
  Nivå 1
Ingångsnivå FSK
Nivå 2
 
Nivå 3
 
Nivå 4
 
Nivå 5
ÅK 3 / Ingångsnivå ÅK 4
BESKRIVANDE och FÖRKLARANDE TEXTER
 
 
-
Kan ta till sig enkel beskrivande och förklarande information om traditioner osv från modersmålets språkområde (t. ex. genom högläsning eller film)
Kan be om förklaringar när man inte förstår innehållet
Kan hitta information i en beskrivande eller förklarande ’text' i form av ett filmklipp, högläsning mm.
Kan använda den hittade informationen för att t.ex. ställa nya frågor
LEKAR, MUSIK, LITTERATUR
 
 
-
Har hört / sett några sånger, ramsor, rim, gåtor, samt sett/hört några bilder-, och / eller kapitelböcker från olika områden inom modersmålets språkområde
Har hört / sett några sagor, myter, musikstycken från olika områden inom modersmålets språkområde
Har hört, sett eller läst några berättelser (texter, film, dans, musik) som handlar om människors upplevelser och erfarenheter från olika områden inom modersmålets språkområde
Har hört, sett eller läst några dikter, berättelser eller musikstycken från olika tider och områden inom modersmålets språkområde.
TEXTERS OLIKA FORMER
 
 
-
-
Känner igen några ramsor, rim, från modersmålets språkområde
Känner igen några sagor, berättelser, myter, låtar från modersmålets språkområde
Kan uttrycka sin åsikt och sina känslor om innehållet i en saga, berättelse mm.
TRADITIONER och HÖGTIDER
 
 
-
-
Känner till några traditioner och/eller högtider från ursprungsområdet/land
Kan jämföra traditioner från modersmålsområdet med svenska förhållanden
Känner till några traditioner och/eller högtider från andra delar av språkområdet än det egna ursprungsområdet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: