Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FÖDELSEDAGAR

Skapad 2021-03-29 07:19 i Allö förskola Kristianstad
Struktur för planerad undervisning
Förskola
Efter barnets födelsedag firas dennes dag på förskolan.

Innehåll

PLANERAD UNDERVISNING

1. Barnens behov

VI vill uppmärksamma den enskilda individen, synliggöra alla människors lika värde, samt skapa jämställdhet mellan flickor och pojkar.

 

2. Mål och syfte från läroplanen

skriv text från läroplanen (kap.1)

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

3. Konkretisera mål

Vi vill uppmärksamma barns födelsedag.

4. Förväntat lärande

Förståelse för andra människors livssituation.

Våga uttrycka sina tankar och önskningar

Förståelse för alla människors lika värde oavsett bakgrund och kön.

5. Metod

(hur ska vi undervisa barnen, hur når vi barnen)

Ped. förbereder "runda rummet" med födelsedagståg och ljus, flagga, guldstol och fruktfat som födelsedagsbarnet får bjuda sina kompisar, tar fram krona och mantel. Ped. hänger även upp flagga utanför hallen, sätter upp barnets bild och flagga i hallen. Under lunchen dukar ped. med födelseunderlägg och flagga. 

Födelsedagsbarnet får bjuda in sina kompisar i "runda rummet", Välja om hen vill ha krona och/eller mantel på sig. Ped. tänder ljusen. Barnet väljer grattissång och får välja mellan svenska, engelska och albanska (dessa språk som talas på avdelningen). Om barnet vill/kan berättar hen om sin födelsedag hur barnet blev firad hemma. Barnet får välja aktivitet som utförs under veckan. Barnet får lera i present att ta med sig hem.

 

6. Dokumentation

Foto och reflektioner.

7. Resultat

 

8. Analys

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: