Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen till 100

Skapad 2021-03-29 12:21 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 Matematik
I detta arbetsområdet ligger fokus på: räkna och skriva talen till 100, jämföra och storleksordna tal, beskriva och göra klart talföljder samt udda och jämna tal.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Du ska kunna:

 • räkna och känna igen talen till 100
 • bilda tio för att räkna antal
 • räkna framåt och bakåt tio steg i taget
 • bygga förståelse för positionssystemet
 • visa tal med tiobasmaterial
 • dela upp tal i tiotal och ental
 • jämföra tal utifrån tiotal och ental
 • använda symboler för större och mindre än
 • storleksordna tal
 • upptäcka och beskriva mönster i talföljder
 • förstå talföljder
 • upptäcka och beskriva udda och jämna tal
 • förstå om ett tal är udda eller jämt
 • reflektera över och visa din kunskap om talen till 100
 • göra en självreflektion av din kunskap

 

Du tränar din förmåga:

 • Problemlösning - att lösa problem när du jämför tal och arbetar med mönster i talföljder.
 • Begreppsförmåga - att använda och diskutera innebörden av begrepp som tiotal och ental, och upptäcker sambanden mellan dessa begrepp. Du bekantar dig med innebörden av begreppen udda och jämna tal.
 • Metodförmåga - att använda olika strategier för att bestämma och jämföra antal, bland annat genom att vilda tio, använda talcirklar och visa med konkret tiobasmaterial.
 • Resonemangsförmåga - att förklara för andra och resonera kring begreppen ental och tiotal samt udda och jämna tal. Du resonerar kring valda strategier för att beräkna och jämföra antal och vad som kännetecknar de olika begreppen. Vi använder frågor som "hur vet vi det?" och "finns det fler sätt?"
 • Kommunikationsförmåga - att kommunicera din kunskap om talen upp till 100 och innebörden i positionssystemet. Du använda olika uttrycksformer för att visa och förklara, som till exempel konkret material, bilder och symboler.

 


Undervisning - arbetssätt

Fokus på:

 • räkna och skriva talen till 100
 • jämföra och storleksordna tal
 • beskriva och göra klart talföljder
 • udda och jämna tal.

Vi lär genom:

 • diskussioner
 • konkretmaterial
 • genomgångar
 • samarbete i lärpar
 • enskilt arbete i övningsbok

 

Elevinflytande

Eleverna påverkar innehåller av undervisning genom vad de visar/kan och hur de vill arbeta under lektioner. Undervisningen anpassas till elevens egen nivå.


Bedömning

Formativ bedömning görs löpande under arbetsområdet.

Summativ bedömning gör i slutet av arbetsområdet i form av en kunskapslogg där eleverna visar vad de kan samt får självskatta sig hur säkra de är på sin egen förmåga. Bedömning görs på fokusinnehållet av arbetsområdet.

Bedömningen kommer även att registreras i matris kopplad till innehållet i arbetsområdet samt en övergripande matris för åk 1-3.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Talen till 100

kan med stöd
Eleven kan med stöd av vuxen eller kamrat klara uppgiften.
kan
Eleven kan själv klara uppgiften.
kan mer än
Eleven visar kunskaper utanför det aktuella området.
räkna och skriva talen till 100
jämföra och storleksordna tal
beskriva och göra klart talföljder
udda och jämna tal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: