👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och tecken som stöd, våren 2021

Skapad 2021-03-29 13:08 i Långevi förskola Bengtsfors
Förskola

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

I den barngrupp vi har just nu ser vi att vi har flera barn som behöver stärkas i sin språkutveckling. Vi har flera barn som är tvåspråkiga där några ännu inte kan förmedla sig på svenska. Vi har även barn som vi ser behöver stöd på andra sätt för att kunna förmedla sig samt i sin språkutveckling. Vi behöver arbeta med att utveckla ordförrådet hos flera av barnen.

Att använda tecken som stöd har enligt forskning många positiva fördelar. Dels hjälper det barn som ännu inte utvecklat sin munmotorik tillräckligt för att kunna förmedla sig i det talade språket. Det förstärker också det talade språket. Då vi har flera barn som behöver stärkas i sin språkutveckling och få stöd i att utveckla sitt ordförråd anser vi att arbetet med tecken som stöd kan hjälpa till i arbetet med detta. 

Mål

Genom att arbeta aktivt med språket och genom att arbeta med stödtecken/inprintbilder vill vi bidra till att barnen får ett ökat ordförråd och fler möjligheter till att kommunicera och förmedla sig på. Att arbeta med stödtecken och inprintbilder bidrar till en ökad språkutveckling då barnen får hjälp att utöka sitt ordförråd och sin språkförståelse. Vi kan också förstärka det talade språket genom att använda tecken som stöd samt inprintbilder.

Ett av våra mål är att vi som pedagoger ska få in användandet av stödtecken flytande i vardagen. Samt att lära barnen att använda stödtecken när deras förmåga att tala inte räcker till. Vi vill även att de barn som inte har det talade språket än, eller är blyga och tysta, eller inte har det talade svenska språket än, ska få ytterligare en möjlighet att förmedla sig på.

Metod

Vi kommer att ha spontana samlingar, utifrån dagsläget i barngruppen och barngruppens behov, där vi arbetar med sånger och ramsor. Material till att kunna ha spontana samlingar kommer finnas förberett. Till exempel sångkort, kort med ramsor, lekar, m.m. Vi kommer också använda sånger och ramsor spontant i olika situationer i vardagen. Vi hakar på när vi hör barnen sjunga på något samt att vi själva sjunger spontant med barnen. Vi arbetar med att få in stödtecken i sånger och ramsor.

Vi benämner föremål hela tiden i vardagen, i alla situationer. Till exempel på skötbordet, där vi talar om vad vi gör. Vi kan även fråga barnet frågor som "Var är din näsa?", alternativt peka på och benämna olika kroppsdelar. Allt utifrån barnets mognad. Vi leker även med språket. Var vi än är och vad vi än gör benämner vi saker och föremål med ord. Vi strävar också efter att kunna använda mer och mer stödtecken ihop med detta.

Vi kommer införa "veckans tecken". Tecknen för veckan sätts upp i hallen så även föräldrar kan se dem. En tanke är också att vi ska kunna presentera dem på unikum på något sätt, hur vi bäst gör detta jobbar vi fortfarande på. Vi kommer börja med vardagsord, de ord/tecken som är mest aktuella för barnen just nu. Det kan t.e.x. vara ord/tecken för mat, leksaker, kläder, m.m.

Vi kommer sätta upp handalfabetet på väggen så vi lätt ser det. Barnens foton kommer sättas under deras första bokstav i namnet. Vi kommer även visa första bokstaven i barnens namn med tecken när vi pratar om barnen.

Vi har redan idag bilder och tecken på mat som sitter vid matborden. Det är olika bilder med tecken vid varje bord. Vi tittar på dem, pratar om dem och visar med tecken. Bilderna kommer att flyttas efter en tid, så vi tränar på olika tecken. 

I samband med måltider kommer vi när vi satt oss vid bordet att tala om vad dagens mat är samt i möjligaste mån samtidigt visa med stödtecken.

Vi har inprintbilder utskrivna till häften, med tecken på baksidan. Vi kommer göra klart dessa häften så vi även kan använda oss av dem i vardagen för att förstärka ord med både bild och tecken. Vi har även bilder till häften utskrivna som vi kommer sätta upp så barnen kan titta i dem.

Vi läser böcker för barnen. För de barn som har annat modersmål än svenska kommer vi, förutom att läsa böcker på svenska, också använda oss av appen pollyglutt där barnen kan få höra sagor på sitt hemspråk. Vi lånar böcker från biblioteket.

Några av barnen har visat intresse för skriftspråket. Vi tar tillvara på intresset genom att låta barnen få randiga papper som de kan "lek-skriva" på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18