👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redovisning av Islam

Skapad 2021-03-29 15:17 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Arbetsområde Islam
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
En av världsreligionerna - Islam

Innehåll

Arbetsområde:

Arbetsområde Islam, en av de fem världsreligioner.

Konkreta mål:

Efter avslutat ämnesområde skall du ha en ökad förståelse för seder och bruk inom Islam. Du skall även ha kännedom om skillnader mellan Islam och någon av de abrahamitiska religionerna.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att tolka och förstå och att se samband och likheter och skillnader mellan islam och de övriga världsreligionerna. Stor vikt kommer att läggas vid de muntliga och skriftliga redovisningarna av fördjupningsarbetena. 

 

Undervisning:

Undervisningen bygger på material som presenteras under kursens gång samt er egen forskning.. 

Uppgifter

  • Fördjupningsarbete med redovisning för klassen.

Matriser

Re
GA Religionskunskap 7-9

E
C
A
RE-1. Världsreligioner
Förmågan att resonera om tankegångar, urkunder och uttryck och handlingar inom kristendomen och andra världsreligioner. Eleven har kunskaper om kristendomen (katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, protestantiska kyrkan etc.) och andra världsreligioner (islam, hinduism, buddism etc.). Eleven kan använda dessa kunskaper för att resonera om/beskriva centrala tankegångar, (vad händer efter döden, vad är rätt och vad är fel, hur visar man vördnad inför gudarna etc.) urkunder ("regler" som finns inom religionen t.ex. tio Guds bud etc.) och konkreta religiösa uttryck (att svära vid Allah för att vara mer trovärdig) och handlingar (gifta sig i kyrkan).
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
RE-2. Samband mellan religioner
Förmågan att resonera om likheter och skillnader inom och mellan religioner och livsåskådningar. Eleven för resonemang om likheter (otrohet är tabu inom både islam och judendom etc.) och skillnader (inom islam är fläskkött inte tillåtet att äta, men inom hinduismen är det tillåtet att äta etc.) inom och mellan religioner (kristendomen, buddism etc.) och andra livsåskådningar (new agerörelsen etc.).
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
RE-3. Religion och samhälle
Förmågan att resonera om hur religioner påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden. Eleven kan använda sig av och utgå ifrån undersökningar (läroböcker, tidningsartiklar, egengjorda sammanställningar etc.) om hur religioner påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden (att skaffa barn utanför äktenskapet är i Sverige inte längre otillåtet och inte längre omoraliskt i svenska kyrkans ögon etc.) och skeenden (ökad jämställdhet i samhället ledde till att svenska kyrkan gjorde det möjligt för kvinnor att bli präster etc.) för att föra underbyggda resonemang om samband (hur hänger det ihop) mellan religion och samhälle.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
RE-6. Källhantering
Förmågan att söka information om religioner och livsåskådningar i olika källor samt resonera om informationen och källornas trovärdighet och relevans. Eleven ska hitta information om religioner (islam, hinduism etc.) och livsåskådningar (new agerörelsen etc.) så söker eleven i olika källor (wikipedia, läromedel, utövare av religionerna, präster, radio etc.). Dessutom kan eleven resonera om källornas trovärdighet (är det som påstås sannolikt, går det att lita på den fakta som presenterats etc.) och relevans (är filmen "The Passion of the Christ" en bra källa till ett arbete om kristendomens tidiga historia etc.).
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Re
redovisning

Lägre
Högre
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet - från inledning tillavslutning.
I min redovsning "hoppade" jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och markant avslutning.
Jag är så säker att jag kan vika ut mig på sidospår utan att förståelsen går förlorad (t e x berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Språk, ord och begrepp
Ditt eget eller "bokens" språk? Förklara svåra ord! Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Jag använde ibland alltför krångligt språk. Jag använda inga eller få begrepp som hör till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Jag använde mest eget språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet, och som jag ibland förklarade.
Jag använde helt mitt eget språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang.
Jag har bemödat mig om att ta med viktiga ord och begrepp som hör till ämnet, och att förklara dessa genom att ge konkreta, tydliga exempel.
Sakkunskap/fakta
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer.
En del viktig fakta saknades om mitt ämne, eller en del fakta var felaktiga. Det är tveksamt om publiken lärde sig så mycket.
Jag har gett en god helhetsbild o, ämnet. Publiken fick nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet, och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel. Publiken har fått flera nya kunskaper om ämnet.
kontakt med publiken
Utantill- eller innantilläsning?
Jag läste innantill och glömde för det mesta att titta upp på publiken.
Du hade en del ögonkontakt med publiken men läser en del från anteckningar eller pp.
Du hade mycket ögonkontakt och gör pauseringar och använder dej av varierat tonfall.
Du är på läst på innehållet och kan läsa av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Hjälpmedel
vita tavlan, powerpoint, bilder, collage, dramatisering ,filmer...
Jag tänkte inte på att hjälpmedel kunde ha gjort presentationen bättre.
Jag skrev något litet på tavlan.
Jag använde mig av något hjälpmedel för att göra presentationen tydligare och mer interessant.
Jag gjorde presentationen mer begiplig och interessant med hjälp av spännande hjälpmedel eller effekter.
Aktivt deltagande i frågstund efteråt
Var beredd att svara på frågor!
Jag hade svårt att svara på frågor, eller svarade felaktigt.
Jag kunde svara på någon eller några frågor.
Jag hade inga problem med att svara på de frågor som rörde det område jag redovisat. Jag visade engagemang i ämnet.
Jag kunde svara på frågor kring ett större område än det som egentligen var mitt ansvar. Jag visade stort engagemang i ämnet.