👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing - Liber year 7

Skapad 2021-03-30 07:49 i Vårbyskolan Huddinge
Eleven ska genomföra en skrivuppgift utifrån en instruktion. Texten har ett bestämt tema och eleverna ska visa sina skriv- samt läskunskaper.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Bedömning av skrivande i engelska åk 7. Eleverna ska följa instruktion och skriva en kort text om ett utvalt tema.

Matriser

En
Writing - Liber åk 7

Nivå 1
F
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
SKRIVA
Hur väl har eleven följt instruktion? Stämmer innehåll med uppgift?
Eleven har följt instruktionen. Textens rubrik överensstämmer i huvudsak med instruktionen och textens innehåll. Har du använt dig av den rubrik som är kopplad till uppgiften? Stämmer innehållet översiktligt med rubriken?
Textens rubrik överensstämmer relativt väl med instruktionen och textens innehåll Har du använt dig av den rubrik som är kopplad till uppgiften? Stämmer innehållet relativt väl med rubriken?
Textens rubrik överensstämmer väl med instruktionen och textens innehåll. Har du använt dig av den rubrik som är kopplad till uppgiften? Stämmer innehållet väl med rubriken?
SKRIVA
Hur väl är texten strukturerad/ formulerad?
Texten har en enkel variation, är relativt sammanhängande och därför begriplig.
Texten är relativt varierad, relativt tydlig och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt. Eleven använder en del bindeord som medför en mer utvecklad meningsuppbyggnad.
Texten är relativt varierad, tydlig och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt Eleven använder bindeord effektivt som i sin tur medför en utvecklad meningsuppbyggnad.
SKRIVA
Hur pass väl använder eleven språkliga strategier för att undvika omotiverade luckor.
Eleven använder sig av i huvudsak fungerande strategier. Eleven använder sig av strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven lyckas med enkla omskrivningar förklara något trots till viss del bristande vokabulär.
Eleven använder sig av fungerande strategier. Eleven använder sig av strategier som löser problem och förbättrar interaktionen. Eleven förklarar relativt väl med att förklara något trots till viss del bristande vokabulär.
Eleven använder sig av väl fungerande strategier. Eleven använder sig av strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Eleven använder träffsäkra omskrivningar för att variera sin text.
SKRIVA
Vilken nivå språket håller.
Ordvalet är enkelt. Meningarna är begripliga. Variationen i texten är enkel. Eleven blandar tempus en del, men det påverkar inte förståelsen av texten. Eleven kastar om ordföljden en del, men det påverkar inte förståelsen av texten.
Ordvalet är relativt varierat och relativt tydligt, genom att använda sig till viss del av synonymer för att inte återupprepa sig. Meningarna är relativt varierade, ibland använder eleven korta meningar och ibland långa meningar. Texten är relativt varierad. Eleven håller en röd tråd igenom texten men varierar textens innehåll. Eleven använder i huvudsak korrekta tempusformer. Ordföljden är i huvudsak korrekt, felaktig ordföljd finns, men det stör inte flytet.
Ordvalet är varierat, tydligt, nyanserat och träffsäkert genom att använda sig av synonymer, definitionen och omskrivningar. Meningarna är av varierande längd och varierar längden på meningarna på ett välfungerande sätt. Eleven använder korrekta tempusformer. Ordföljden är korrekt.
Ny aspekt
Hur pass väl texten är anpassad till mottagare, syfte och situation.
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt och texten är i någon mån anpassad till: * mottagare (använder eleven ett enkelt och begripligt språk som mottagaren kan förstå * syfte och situation (uttrycker eleven på ett enkelt och begripligt sätt fram det som efterfrågas i instruktionen) * situation (har eleven i någon mån anpassat vokabulär utifrån stilnivåer som är knutna till situationen)
Eleven formulerar sig med visst flyt och texten är i någon mån anpassad till: * mottagare (använder eleven ett relativt varierat och relativt tydligt språk som mottagaren kan förstå) * syfte (uttrycker eleven på ett relativt varierat och relativt tydligt sätt det som efterfrågas i instruktionen) * situation (har eleven i viss mån anpassat vokabulär utifrån stilnivåer som är knutna till situationen)
Eleven formulerar sig med flyt och texten har en viss anpassning till: * mottagare (använder eleven ett relativt varierat och tydligt språk, med ett träffsäkert och nyanserat ordval, som mottagaren kan förstå) * syfte (uttrycker eleven på ett varierat och tydligt sätt) * situation (har eleven i viss mån anpassat vokabulär utifrån stilnivåer som är knutna till situationen)