👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varg - Läsprojekt (ingår i temat arbete och pengar med ämnet samhällskunskap)

Skapad 2021-03-30 09:07 i Frötuna skola Norrtälje
Vi läser den skönlitterära boken "Varg" av Ulf Nilsson och Linda Mill i åk 5.
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap
Vi läser den skönlitterära boken "Varg" skriven av Ulf Nilsson och Linda Mill. Boken beskriver entreprenörskap, kopplingen arbete - lön, arbetet på en tidning mm. Efter läsningen bearbetar vi texten genom att diskutera, skriva och utöka ordförrådet. Läsprojektet ingår i temat arbete och pengar tillsammans med ämnet samhällskunskap.

Innehåll

Tidsperiod:

ca 5-6 veckor (start v15)

Förmågor

 • Förmågan att läsa med flyt och med god läsförståelse
 • Förmågan att skriva en text, anpassa den efter syfte och mottagare och i enlighet med grundläggande skrivregler
 • Förmågan att samtal om en text i mindre grupper

Vad ska jag lära mig (lärande mål)?

 • Läsa en skönlitterär bok för ungdomar med flyt, 
 • Förstå berättande texters budskap och typiska drag. 
 • Samtala och skriva om texters innehåll.
 • Träna på att komma med egna tankar och åsikter samt motivera varför du tycker som du gör.
 • Lära dig att närma dig texter på olika sätt utifrån olika lässtrategier
 • Utveckla ditt skriftspråk så att det blir tydligare och mer varierande. 
 • Ämnesord rörande privatekonomi, samhällsekonomi och yrkeslivet.
 • Reflektera och förstå vikten av kunskap kring läsande, förståelse av texter och förmågan att skriva olika texter för att kunna förstå och påverka omgivningen. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Läsa boken i enlighet med lässchema (läsläxa)
 • Visa att du förstår bokens innehåll genom att svara på frågor skriftligt. När eleven svarar på frågorna får hen möjlighet att visa sin förmåga att läsa på, mellan och bortanför raderna. 
 • Medverka aktivt i muntliga diskussioner och samtal, där du aktivt visar din förmåga att uttrycka egna tankar och åsikter samt din förmåga att kunna motivera dessa. 
 • Genom olika former av skrivuppgifter visa din förmåga att att används språket i skrift, anpassa texten för att föra fram sitt budskap till mottagaren och följa de text typiska dragen.  

Hur ska vi arbeta för att komma dig? (planering)

Vi kommer att arbeta med boken "Varg" enskilt och tillsammans under angivna svenska lektioner i veckan. Vi kommer att läsa enskilt, i par och i grupp. Boken kommer att bearbetas både skriftligt och muntligt, enskilt och i grupp. Frågor till texten finns under uppgifter

Det kommer att vara en given läsläxa varje vecka men även ges tillfälle att läsa i skolan. Det är viktigt att alla läser fram till den givna sidan varje vecka för vi kommer att arbeta med avsnittet i skolan. Vi kommer även ha en skrivuppgift i veckan som kommer att genomföras på lektionstid men om detta inte räcker får eleven uppgiften i läxa. 

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att göra en tidning tillsammans. Vi använder elevernas material som de har arbetat med under veckorna.

Läsprojektet kommer vara en del i ett tema om arbete och pengar, som även ingår i ämnet samhällskunskap. 

 

 

Uppgifter

 • Varg - Första delen, frågor

 • Boken Varg - Gruppuppgift del 1

 • Personbeskrivning (av dig själv)

 • Boken Varg - fjärde delen, frågor

 • Boken Varg - andra delen, frågor

 • Boken Varg - femte delen, frågor

 • Boken Varg - tredje delen, frågor

 • Boken Varg - gruppuppgift del 5

 • Boken Varg - gruppuppgift del 2

 • Boken Varg - gruppuppgift del 3

 • Boken Varg - gruppuppgift del 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh
Kunskapskrav svenska

Läsa

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Ej uppnått
Når kunskapskraven
Högre än kunskapskraven
Mycket högre än kunskapskraven
Läsa med flyt
Arbetat med men ej uppnått
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomarmed gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Arbetat med men ej uppnått
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Läsförståelse
Arbetat med men ej uppnått
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Läsförståelse
Arbetat med men ej uppnått
Du kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Skriva, tala, lyssna, samtala samt språkbruk

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Ej uppnått
Når kunskapskraven
Högre än kunskapskraven
Mycket högre än kunskapskraven
Skriva
Arbetat med men ej uppnått
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivaregler
Arbetat med men ej uppnått
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
Arbetat med men ej uppnått
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Sakprosa texter
Arbetat med men ej uppnått
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Språkbruk
Arbetat med men ej uppnått
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Respons - ge
Arbetat med men ej uppnått
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll
Respons - ta emot
Arbetat med men ej uppnått
Du kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Samtal
Arbetat med men ej uppnått
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntlig framställning
Arbetat med men ej uppnått
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med relativt god anpassning till syfte och mottagare. .
Du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Språkkunskap
Arbetat med men ej uppnått
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.