👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering och bedömning Gul V.2021

Skapad 2021-03-30 16:06 i 043091 Förskolan Mirabell Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Trygghet och språk

Innehåll

 

Planering, reflektion och analys Gul VT.2021.

Period:

Januari- juni 2021

Var är vi?

Trygghet:

Vi samtalar om hur vi är mot varandra, vad som gäller hos oss på förskolan tillsammans med barnen. Vi kommer överens om hur vi vill ha det på avdelningen, diskuterar våra regler, normer och rutiner tillsammans med barnen i vardagen och i samlingar. Vi skrev ett gemensamt ”dokument” som förklarar hur barnen kan leka tillsammans.

Vi skolar in nya barn individuellt, arbetar i mindre grupper för att varje barn ska få uppmärksamhet och visa sina känslor och uttrycka sina tankar osv.

 

Vart ska vi?

Trygghet:

På avdelningen ser vi till att skapa en fungerande dagsstruktur och rutiner. Vår verksamhet är tydligt strukturerad och bidrar till att varje barn får sina behov och intressen tillgodosedda och gruppen får de utmaningar den behöver; alla barn vet och förstår vad som kommer att hända under dagen. Barnen har möjlighet att påverka sin dag genom att välja mellan olika aktiviteter på avdelningen eller ute. Vi, vuxna lyssnar på förslag när det gäller barnens val av utflyktsmål eller aktiviteter på gården.

Barnen erbjuds olika samlingar under veckan med fokus på olika målområden i läroplanen:

Måndag - språk med tecken som stöd (TAKK)

Tisdagen-temaarbete

Onsdag - matematik

Torsdag - temaarbete

Fredag – sång och musik.

Systematiska arbetet och tydlig rutin skapar trygghet och sammanhang på avdelningen.

Vårt bemötande hänger ihop med respekt och förmågan till samspel för både vuxna och barn. Det anpassar vi för varje barns behov, ett aktivt lyssnande är ett pedagogiskt verktyg som hjälper oss att ta reda på barnens behov och intressen.

Under introduktionen av nya barn och familjer berättar vi om vår verksamhet. Veckans aktiviteter presenteras i lärloggar, uppföljningssamtal eller andra former av samtal.

Barnen deltar aktivt i dokumentering av verksamheten. Vi tar bilder tillsammans med barnen under aktiviteter. För att ta reda på barnens tankar och åsikter om hur de, till exempel, trivs på förskolan och vad de tycker är roligt att göra, intervjuar vi de och antecknar deras tankar och idéer. Utifrån deras idéer utformar vi aktiviteter eller gör förändringar. Under pandemiperioden skapade vi en informationstavla i vårt fönster. Där kan vårdnadshavare ta del av avdelningens dagliga pågående arbete. Varje vecka skrivs en lärlogg i Skolplattformen där veckans viktigaste eller mer intressanta aktiviteter lyfts fram.

Miljö:

Vi har skapat en lärorik och inbjudande miljö utifrån barnens intressen och behov. Material finns alltid tillgängligt på barnens nivå, och uppdateras vid behov. Barnen har dagligen möjlighet att välja själva aktiviteter och skapande efter eget intresse ute och inne, både i ateljén och i stora rummet.

Språk:

För att barns språk ska utvecklas behöver de vistas i en språkstimulerande miljö och ha engagerade vuxna runt omkring sig. Pedagoger stöttar barnens språkutveckling genom att till exempel växla mellan att tala och aktivt lyssna på barnen, läsa och berätta, hitta på nya och öva på redan kända rim och ramsor, använda bilder som visuellt stöd för det talade språket, introducera nya ord, sånger, uppmuntra barnens lekläsning och dramatisera tillsammans. Genom detta utökar vi barns ordförråd, uttrycksförmåga, meningsbyggnad och grammatik.

Vi använder Bornholmsmodellen för språksamlingar med fokus på barnens fonologiska medvetenhet och arbetar även med återkoppling, reflektion, återberättande. Vi har delat upp barnen i smågrupper som anpassas till barnens olika behov och underlättar språkinlärningen. Vi använder digitala verktyg såsom lärplattor med olika kreativa appar (BookCreator och PuppetPals HD, Bornholmsmodellen med flera) och inläsningsverktyget Ugglo med böcker på olika språk.

Vi har några språksamlingar under veckan som vi har tillsammans och i små grupper. Samlingarna utgår från barnens intressen, pågående tema eller projektarbete.

Under vårterminen försätter arbete med vårt projekt Sagor och berättelser. Nu jobbar barnen med sagan ”Snövit”. Barnen arbetar med innehållet, pratar om känslor, vi kopplar sagan med olika ämnen: naturvetenskap, matematik, estetik, värdegrund. Barnen dramatiserar sagan själva och sätter upp en egen teaterföreställning. Barnen använder utklädningskläder, fördelar roller, diskuterar   karaktärer och sagans innehåll.

Varje dag kl.14.00 har vi högläsning i tre grupper utifrån barns språkliga kunskaper. Språket ger barnen en möjlighet att delta i socialt samspel i form av samtal med andra såväl som att ha inre dialoger, vilket utvecklar tänkandet. Barnboken och högläsning är ett viktigt redskap i barns språkliga utveckling.

Måltiden användas i stor utsträckning för att öka barnens ordförråd och skapa en lung miljö för samtal.

Fredagseftermiddag arbetar med skapande och språk. Barnens intresse för klassisk musik används för att utveckla intresse för andra uttryckssätt än talspråk. Det väcker spännande tankar som barnen diskuterar med varandra. Varje tillfälle tog 20–30 minuter.

 

Vi utgår från

Läroplans mål:

Trygghet:

·       Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet;

·       självständighet och tillit till sin egen förmåga;

·       nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Språk:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att:

·       utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar;

·       fantasi och föreställningsförmåga.

 

Berörda enhetsmål:

Barn i förskolan utvecklar sitt svenska språk

Flickor och pojkar utvecklas och lär i en trygg förskola