Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5B

Skapad 2021-04-05 12:31 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 5A och 5B
Grundskola 5 Matematik
Den här boken tränar på att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer också att räkna med tal i bråkform, decimalform och procentform. Vi kommer att träna tabeller och diagram. Vi kommer att arbeta med längdenheter, viktenheter, volymenheter och tidsenheter. Vi kommer även att träna på medelvärde, typvärde och medianvärde.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga
 • kunna lösa problem i elevnära situationer
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • kunna se om mitt tal är rimligt
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem
Begreppsförmåga
 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp hör ihop 
Metodförmåga
 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter
 • kunna använda digitala verktyg
Kommunikationsförmåga
 • kunna använda bilder, symboler ,tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument.

Det här ska vi lära:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • tabell och diagram
 • medelvärde, typvärde och median
 • bråkform, decimalform och procentform
 • längdenheter, viktenheter, volymenheter, tidsenheter
 • decimaltal (tiondelar, hundradelar)
 • Taluppfattning inom talområdet 0 - 1 000 000.
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • skriva egen problem
 • diskutera matteproblem med en kompis
 • förklara hur du har tänkt

Så här arbetar vi:

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 5 B men också arbeta med matte på andra sätt t ex problemlösningsuppgifter. Efter varje avslutat arbetsområde gör vi diagnoser för att se vad du har lärt dig. Vid behov arbetar vi med riktade insatser.

Du kommer att få undervisning om:
 • Kapitel 1: Bråk, decimal och stora tal
 • Kapitel 2: Procent, statistik och sannolikhet
 • Kapitel 3: Mätning
 • Kapitel 4: Area, likformighet och skala
Hur?
 • du kommer att få lyssna på genomgångar.
 • du kommer att få arbeta med läromedlet Favorit Matematik 5B.
 • du kommer att få förklara och föra matematiska resonemang i par, grupp och i helklass.

 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • vara aktiv under lektionerna
 • delta i diskussioner
 • din förmåga att använda de olika delar inom matematiken som vi arbetar med
 • skriftliga prov

Uppgifter

 • Favorit Matematik 5b - Prov kapitel 1

 • Favorit Matematik 5b - Prov kapitel 2

 • Favorit Matematik 5b - Kapitel 3

 • Favorit Matematik 5b - Prov kapitel 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit Matematik 5b

Kapitel 1: Bråkform, decimalform och stora tal

I det här kapitlet tränar du på följande områden: - Samband mellan bråkform och decimalform - Jämföra tal - Skriftliga beräkningar i de fyra räknesätten - Stora tal
På väg mot godtagbara kunskaper
Det är något av delarna i kravet du behöver arbeta lite mer med.
Godtagbara kunskaper /E-nivå
Du visar på ett enkelt sätt dina kunskaper. Du visar med i huvudsak fungerande strategier dina tillvägagångssätt.
Mer än godtagbara kunskaper
Du visar mer utvecklade kunskaper i hur du arbetar med området.
Begrepp
Du använder matematiska begrepp i välkända sammanhang. Du visar samband mellan olika begrepp. Du förstår vad som menas med sammanlagt och att avrunda. Du förstår och skriver stora tal Du visar kunskap om att samma tal kan uttryckas i både decimalform och bråkform
Metod
Du genomför huvudräkning och skriftliga beräkningar på ett godtagbart sätt. Du växlar mellan bråkform och decimalform. Du jämför och storleksordnar tal i bråkform och decimalform. Du utför beräkningar av naturliga tal och tal i decimalform i de fyra räknesätten. Du tolkar och skriver stora tal. Du använder informella metoder för ekvationslösning.
Problemlösning
Du tolkar muntlig och skriftlig information på ett godtagbart sätt. Du formulerar matematiska uttryck utifrån textuppgifter. Du använder olika strategier för att lösa problemen. Du bedömer rimligheten i svaret.
Resonemang
Du beskriver och redovisar lösningar skriftligt med olika uttrycksformer: bild, text och matematiska symboler på ett i huvudsak fungerande sätt. Du resonerar kring resultatens rimlighet. Du kan skriftligt argumentera för (visa) din lösning.
Kommunikation
Du kan redovisa för tillvägagångssättet i en ekvationslösning, Du redovisar dina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer; bild, text och matematiska symboler

Kapitel 2: Procent, statistik och sannolikhet

I det här kapitlet tränar du på följande områden: - Bråkform, decimalform och procentform - Tabeller och diagram - Medelvärde, median och typvärde - Sannolikhet och simulering av sannolikhet
På väg mot godtagbara kunskaper
Det är något av delarna i kravet du behöver arbeta lite mer med.
Godtagbara kunskaper /E-nivå
Du visar på ett enkelt sätt dina kunskaper. Du visar med i huvudsak fungerande strategier dina tillvägagångssätt.
Mer än godtagbara kunskaper
Du visar mer utvecklade kunskaper i hur du arbetar med området.
Taluppfattning och tals användning
Tal i procentform och deras samband med tal i decimalform och bråkform.
Begrepp
Du visar, använder och uttrycker att samma tal kan uttryckas i procent,- decimal och bråkform. Du visar förståelse för samband mellan helhet, del och andel. Du vet att frekvens är antalet gånger något inträffar. Du använder begreppen medelvärde, median och typvärde. Du förstår innebörden av sannolikhet, chans och risk. Du förstår att sannolikheten måste vara ett värde mellan 0 och 1.
Metod
Du genomför huvudräkning och skriftliga beräkningar. Du växlar mellan bråkform, decimalform och procent. Du visar kunskap om att samma tal kan uttryckas på olika sätt. Du väljer skriftliga räknemetoder som passar till uppgiften. Du utför beräkningar med enkel procent i vardagliga situationer. Du avläser och tolkar tabeller. Du redovisar i enkla tabeller. Du använder olika diagram. Du vet hur medelvärde används för att jämföra statistiska material. Du kan räkna ut medelvärde. Du kan plocka ut median och typvärde.
Resonemang
Du redovisar dina lösningar med olika uttrycksformer - bild, text och matematiska symboler. Du resonerar kring resultatens rimlighet. Du kan skriftligt argumentera för (visa) din lösning.
Kommunikation
Du redovisar dina lösningar med olika uttrycksformer - bild, text och matematiska symboler. Du skriver matematiska uttryck till dina lösningar. Du redovisar och beskriver resultat i diagram, tolkar och avläser diagram.
Sannolikhet och statistik
Du tolkar data i tabeller och diagram. Du använder använder tabeller och diagram för att redovisa undersökningar. Du vet hur lägesmåtten medelvärde, median och typvärde kan användas i undersökningar.
Problemlösning
Du kan skriftligt argumentera för (visa) din lösning.

Kapitel 3: Mätning och proportionalitet

Kapitlet tar upp följande områden: - Måttenheter och prefix - Längdenheter, - Viktenheter, - Volymenheter, - Tidsenheter, - Hastighet, - äldre måttenheter
På väg mot godtagbara kunskaper
Det är något av delarna i kravet du behöver arbeta lite mer med.
Godtagbara kunskaper /E-nivå
Du visar på ett enkelt sätt dina kunskaper. Du visar med i huvudsak fungerande strategier dina tillvägagångssätt.
Mer än godtagbara kunskaper
Du visar mer utvecklade kunskaper i hur du arbetar med området.
Begrepp
Du uppskattar, jämför och mäter olika storheter (vikt, volym, tid, längd) med viss säkerhet. Du förstår vad proportionalitet är.
Metod
Du hanterar enhetsbyten inom olika storheter (vikt, volym, tid, längd) med viss säkerhet. Du jämför och storleksordnar med viss säkerhet. Du reflekterar över vilken enhet som är lämplig att använda. Du använder enkla proportionella samband. Du mäter tid och bestämmer tidsskillnader som uttrycks analogt eller digitalt. Du hanterar mellan enheter och enhetsbyten -t.ex. inom längd, tid eller hastighet.
Redovisning
Du redovisar dina lösningar med olika uttrycksformer - bild, text och matematiska symboler. Du skriver matematiska uttryck till dina lösningar. Du redovisar och beskriver resultat i diagram, tolkar och avläser diagram.
Kommunikation
Du redovisar dina lösningar med olika uttrycksformer - bild, text och matematiska symboler. Du skriver matematiska uttryck till dina lösningar. Du redovisar och beskriver resultat i diagram, tolkar och avläser diagram.
Problemlösning
Du tolkar och förstår muntligt och skriftligt givna uppgifter. Du kan skriftligt argumentera för (visa) din lösning.
Taluppfattning och tals användning
Du gör rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Kapitel 4: Area, likformighet och skala

I kapitlet arbetar vi med följande områden: - Beräkna area - Konstruera geometriska figurer - Likformighet - Skala
På väg mot godtagbara kunskaper
Det är något av delarna i kravet du behöver arbeta lite mer med.
Godtagbara kunskaper /E-nivå
Du visar på ett enkelt sätt dina kunskaper. Du visar med i huvudsak fungerande strategier dina tillvägagångssätt.
Mer än godtagbara kunskaper
Du visar mer utvecklade kunskaper i hur du arbetar med området.
Metod
Du mäter area med olika mätredskap och standardiserade enheter, t.ex. cm2. Du beräknar area med olika mätredskap och standardiserade enheter, t.ex. cm2. Du uttrycker kunskap om att arean är densamma även om formen ändras. Du använder enkla förhållanden t.ex. 1:2 eller enkel skala (1:10)
Begrepp
Du känner igen situationer med proportionella samband. Du förstår att ordet likformig betyder förstoringen eller förminskningen har samma form som orginalet.
Resonemang
Du redovisar dina lösningar med olika uttrycksformer - bild, text och matematiska symboler. Du resonerar kring resultatens rimlighet. Du kan skriftligt argumentera för (visa) din lösning.
Kommunikation
Du redovisar dina lösningar med olika uttrycksformer - bild, text och matematiska symboler. Du skriver matematiska uttryck till dina lösningar.
Problemlösning
Du tolkar och förstår muntligt och skriftligt givna uppgifter. Du kan skriftligt argumentera för (visa) din lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: