Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat Skolverkets läsförståelseprov Svenska åk 6, vt 21

Skapad 2021-04-05 17:05 i Björkvallsskolan Uppsala
Resultat Skolverkets läsförståelseprov (B1 + B2) vt 2021
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
De nationella proven i svenska vt 2021 ställdes in p.g.a. coronapandemin. Som ersättning lanserade Skolverket betygsstödjande bedömningsstöd som är utformade som prov. Dessa prov används för bedöma elevers läs- och skrivförmåga. På Björkvallsskolan har vi genomfört proven gällande läsförmågan i åk 6 och här redovisas elevens resultat av dessa prov.

Innehåll

Syfte

att läsa olika texttyper (skönlitterära texter, B1,  samt sakprosatexter, B2)

- att öva läsförståelse

 

Provens utformning:

Detta prov syftar till att stödja läraren att göra en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och är avsett att användas för att bedöma elevernas kunskaper mot kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6

De prov som erbjuds vt 2021 har i likhet med ordinarie nationella prov konstruerats vid olika högskolor och universitet i landet på uppdrag av Skolverket. Detta arbete har skett i nära samarbete med verksamma lärare, lärarutbildare och forskare. Proven har prövats ut bland ett stort antal elever och lärare för att säkerställa att de fungerar som det är tänkt.  

 • De läsförståelseuppgifter som hör till texterna är av två slag: flervalsuppgifter (eleven väljer ett av flera givna alternativ samt öppna uppgifter där eleven själv ska formulera sitt svar).
 • Uppgifterna är indelade i följande fyra läsförståelseprocesser:    
 • Läsförståelseprocess 1. Hitta efterfrågad information. Denna process handlar om att hitta och återge information som är tydligt uttryckt i texten.
 • Läsförståelseprocess 2. Dra enkla slutsatser. Denna process innebär att informationen hämtas från ett eller flera ställen i texten och omformuleras i ett svar.
 • Läsförståelseprocess 3. Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera. Denna process handlar om att förstå och lyfta fram dolda budskap eller underliggande mening i texten.
 • Läsförståelseprocess 4. Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag. Denna process innebär att läsaren ställer sig utanför texten. Detta kan exempelvis handla om att känna igen texttypiska drag eller värdera textens information. 
 • Proven bedöms enligt de direktiv som finns angivna i provets facit. Delprov B1 och B2 poängsätts och betygssätts gemensamt enligt uppnådda poäng:
 • F: 0–40
 • E: 42–50
 • D: 52–60
 • C: 62–68
 • B: 70–76
 • A: 78–84 

 

Ditt resultat på läsförståelseproven ser du i matrisen nedan (Resultat läsförståelseprov vt 2021).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Resultat läsförståelseprov vt 2021

F : 0 - 40 poäng
E : 42 - 50 poäng
D : 52 - 60 poäng
C : 62 - 68 poäng
B : 70 - 76 poäng
A : 78 - 84 poäng
Läsförståelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: