👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya Ödåkra - energi till framtidens stad

Skapad 2021-04-06 11:06 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Ämnesövergripande projekt om energiförsörjningen till en stad. Avslutas med debatt.
Grundskola 7 – 9 Geografi Teknik Fysik Svenska
Ett ämnesövergripande arbete där kunskaper i fysik, geografi, svenska och teknik vävs samman. Uppgiften handlar om att försörja en nybyggd stad med energi och elektricitet och den examineras genom en debatt där eleverna representerar olika energikällor. Må bästa kvinna eller man segra!

Innehåll

Ödåkras starke man, Svensgårdsskolans rektor Per Olsson, har fått i uppdrag att förse den nybyggda staden Nya Ödåkra med energi. Det är ett mycket prestigefullt uppdrag, ett hedersuppdrag som kröner en framgångsrik karriär som skolledare och samhällsbyggare. Självklart är Per Olsson stolt över utnämningen men han är också ödmjuk inför dess komplexitet;

- Att ordna elförsörjningen för en hel stad är ett stort projekt som kräver både kunskap och fingertoppskänsla och mot den bakgrunden har Per Olsson bestämt sig för att konsultera de vassaste hjärnorna han känner till, åk8 på Svensgårdsskolan!

För att ge rektor Per Olsson bästa möjliga beslutsunderlag ska eleverna gruppvis läsa in sig på de olika energikällorna för att sedan i tvärgrupper genomföra debatter om vilken energikälla som ska försörja Nya Ödåkra med elektricitet. Debatterna sker med 3-4 elever i varje där varje elev representerar en energikälla. Debatterna sker utan andra elever som publik.

 

Energikällorna:

 • Biobränslen
 • Fossila bränslen
 • Kärnkraft
 • Vattenkraft
 • Solenergi
 • Vindkraft

 

 

Nya Ödåkra:

 • Area 50 – 70 km2
 • Befolkningsmängd 100.000 – 250.000
 • Position 43° 23’ 30.5’’ N 4° 29’ 33.3’’ W
 • Väderstatistik (använder närbelägna San Sebastian)

http://www.holiday-weather.com/san_sebastian/averages/

 

På platsen där Nya Ödåkra skall byggas finns möjlighet för många olika energilösningar. Från Pyrenéerna i söder rinner floder stora nog att möjliggöra vattenkraftverk. Dessutom genererar tidvattnet och stormar på Atlanten, vågor som kan driva vågkraftverk, en annan sorts vattenkraft.

I berggrunden finns stora kolfyndigheter och ute till havs har man funnit olja, båda lämpliga för fossildrivna kraftverk. Närheten till havet ger också möjlighet att försörja Nya Ödåkra med el från vindkraft då det öppna havet medför friska vindar året om.

I det område som traditionellt kallas Baskien, norra Spanien och sydvästra Frankrike, är befolkningstätheten hög varför stora mängder sopor alstras. Dessutom är det en rik jordbruksbyggd som därmed också ger avfall därifrån. Kraftverk som drivs med biobränslen är alltså en möjlig lösning.

Något längre söderut, på det spanska höglandet, finns urangruvor som möjliggör kärnkraft och väderstatistiken visar tydligt att antalet soltimmar är relativt högt året om. Även solkraftverk är därmed möjliga att använda som energikälla.

 

Debattens genomförande:

 1. Varje elev håller ett anförande om sin energikälla, dess funktion och varför den är den mest lämpade att försörja Nya Ödåkra med elektricitet. Anförandet är max 90 sekunder långt och under detta tillåts ingen annan avbryta eller ställa frågor.
 2. När alla hållit sitt anförande börjar den egentliga debatten. Genom handuppräckning begär eleverna ordet för att sedan ifrågasätta en annan energikälla med en fråga eller ett påstående. Representanten för den angripna energikällan får därefter ge replik för att försvara sig men därefter går ordet vidare till nästa elev som räckt upp handen.

Grupper 8A

Grupper 8B

Matriser

Fy Sv Tk Ge
Nya Ödåkra

Geografi

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Geografiska begrepp
Du kan även använda geografiska begrepp, när du besvarar frågor muntligt och skriftligt, på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp, när du besvarar frågor muntligt och skriftligt, på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp, när du besvarar frågor muntligt och skriftligt, på ett väl fungerande sätt.
Hållbara lösningar
Du kan resonera om olika hållbarhetsfrågor utifrån miljö (utsläpp, annan förstörelse för naturen), ekonomi (hur billig/dyr är energikällan för att producera tex el) och sociala förhållanden (hur påverkas vår livsstil av energikällan) och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika hållbarhetsfrågor utifrån miljö (utsläpp, annan förstörelse för naturen), ekonomi (hur billig/dyr är energikällan för att producera tex el) och sociala förhållanden (hur påverkas vår livsstil av energikällan) och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika hållbarhetsfrågor utifrån miljö (utsläpp, annan förstörelse för naturen), ekonomi (hur billig/dyr är energikällan för att producera tex el) och sociala förhållanden (hur påverkas vår livsstil av energikällan) och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Använda källor
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans

Fysik

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Naturvetenskaplig analys
Använda kunskaper i fysik för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Du kan formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussioner bemöter och framför du åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Du kan formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussioner bemöter och framför du åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
Du kan formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussioner bemöter och framför du åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Teknik

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Teknikens konsekvenser
Du kan genom att ge några exempel med korta förklaringar, visa vilka för- och nackdelar olika energiverk haft för individ/samhället och miljön.
Du kan genom att ge några exempel med förklaringar, visa vilka för- och nackdelar olika energiverk haft för individ/samhället och miljön.
Du kan genom att ge några exempel med förklaringar och konsekvenser, visa vilka för- och nackdelar olika energiverk haft för individ/samhället och miljön.
Tekniska lösningar
Du kan beskriva några enkla tekniska lösningar som vi använder samt några delar så man förstår dess funktion.
Du kan förklara några enkla tekniska lösningar som vi använder samt dess delar så man förstår funktionen.
Du kan förklara några tekniska lösningar som vi använder samt dess delar så man tydligt förstår dess funktion. Du kan även ge exempel på liknande lösningar.

Fy Sv Tk Ge
Svenska

Argumenterande tal

F- nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Genomförande
Du hade inte förberett dig tillräckligt, vilket märktes då du knappt tittade upp utan läste i stort sett innantill. Du var förberedd och vände dig till flera lyssnare vid flera tillfällen.
Du anpassade till viss del röst, gester och ansiktsuttryck till textens syfte och mottagare. Du var väl förberedd och hade genomgående utmärkt kontakt med lyssnarna.
Du anpassade effektivt och medvetet röst, gester och ansiktsuttryck till textens syfte och mottagare.
Åsikter/ argument
Åsikten är presenterad och argument stöder åsikten.
Åsikten är tydligt presenterad och du har flera argument som stöder åsikten. Du tar till viss del av ethos, logos och pathos för att övertyga..
Åsikten är tydligt presenterad och du har flera och tydliga argument som stöder din åsikt. Du tar hjälp av ethos, logos och pathos för att övertyga lyssnarna.
Struktur
Det fanns ingen tydlig inledning eller avslutning.
Det fanns en tydlig inledning där tesen presenterades och ett tydligt avslut.
Det fanns en mycket tydlig inledning och avslutning där lyssnaren hela tiden försökte bli övertygad.

Debatt

F- nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förberedelse
Du har inte förberett dig särskilt väl och var osäker på vad du skulle säga och göra.
Du hade förberett dig relativt väl, men din tveksamhet kring vad du skulle säga och göra lyste igenom vissa tillfällen.
Du hade förberett dig väldigt väl och var säker på vad du skulle säga och göra.
Genomförande
Du var inte särskilt engagerad vilket syntes i ditt kroppsspråk och märktes i hur du talade och även för att du läste dina argument innantill.
Du var relativt engagerad, men bör tänka på att ha ett tydligare kroppsspråk. Du talade tydligt, men kunde formulerat dig mer anpassat till syfte och mottagare vid vissa tillfällen.
Du var engagerad, vilket syntes både i ditt kroppsspråk men även hur du formulerade dig och anpassade dig till syfte och mottagare.
Åsikter/argument
Din åsikt var inte helt tydligt och du hade inte tillräckligt med argument.
Din åsikt var tydlig, men du kunde haft fler argument som stärktes med exempel.
Din åsikt var tydlig för alla. Du hade flera bra argument och exempel. Du var övertygande.
Motargument
Du bemötte inte den andras argument alls eller väldigt lite.
Du bemötte de andras argument på ett relativt väl sätt.
Du bemötte de andras argument på ett skickligt sätt.