👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MiniSemla

Skapad 2021-04-06 15:10 i Förskolan Blynäsviken Vaxholm Stad
Förskola
Barnen ska ges möjlighet att ”simma” i mängder med skapandematerial och få chansen att många gånger öva på olika tekniker som behövs för att självständigt kunna arbeta med SEMLA. En pedagogisk praktik som bygger på multimodala teoribildningar. Hur kan man lösa utmaningar och gestalta samt realisera sina idéer genom att föreställa sig och skapa med hjälp av olika material. SEMLA - Socio Emotionellt Materiellt Lärande.

Innehåll

Mål


18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Lpfö18

Vad?
Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Anna Palmer, docent i förskoledidaktik, har utvecklat ett arbetssätt de kallar SEMLA - Socio Emotionellt Materiellt Lärande. Med stöd i neurovetenskapen betonas vikten av att blanda in många sinnen, känslor och hands on-material i lärandet. Vi kommer att arbeta med SEMLA= Socio Emotionellt Materiellt Lärande. En pedagogisk praktik som bygger på multimodala teoribildningar. Hur kan man lösa utmaningar och gestalta samt realisera sina idéer genom att föreställa sig och skapa med hjälp av olika material. Hur kan man dokumentera, kommunicera och samarbeta för att synliggöra sina tankar, pröva sina idéer och genomföra planer. 
 
 

Målkriterier/Förväntat Nyläge

 
Genom ett transdisciplinärt förhållningssätt.
En iordningsställd miljö:
 • Tillåtande
 • Rikligt med utforskande material
 • Hjälpmedel för att sammanfoga, forma, skapa. Tex lim, tejp
 • Möjlighet att kunna söka information.
 • Utställningsdel, där barnen kan spara sina byggen
 
Förhållningssätt:
 • En stöttande miljö som understödjer utforskandet.
 • Självstöttande -utveckla egna idéer.
 • Uppgiftsstöttande -gemensamt problem.
 • Socialt stöttande -ihop med kompisar och vuxna.
 • Interagera med varje barn.
 • Ge kvalificerade erbjudanden.
 • Skapa förutsättningar för koncentration, uppmärksamhet.

 

Vi samlar reflektioner löpande utifrån följande frågeställningar:  
 
Våra upptäckter och iakttagelser kring barnens förändrade kunnande gällande: 
 • Uppmärksamhetsförmåga 
 • Språklig förmåga 
 • Kommunikationsförmåga 
 • Hur barnen anammar det etiska perspektiv vi förmedlar till dem gällande dokumentation och respektfullt förhållningssätt till andras arbete och idéer 
Våra upptäckter och iakttagelser kring: 
 • Vad som händer när vi tar hjälp av barnens dokumentation för att komma vidare i miniSEMLA arbetet. 
 • Vår förmåga att ge barnen kvalificerade erbjudanden för att ge barnen stöd i miniSEMLA arbetet utan att störa barnets egen arbetsprocess och vad detta förhållningssätt leder till. 
 • Effekten av att tillsammans med barnen samla tankar kring "dagens undervisningsstund" samt göra en återblick/revisit vid arbetets start för att stärka arbetets fortskridande.

 

Varför?
 Undervisningsmetoden i miniSEMLA är att arbeta mycket med materialkännedom. Den stora huvudfrågeställningen är borttagen från miniSEMLA och fokus ligger på materialet. Barnen ska ges möjlighet att ”simma” i mängder med skapandematerial och få chansen att många gånger öva på olika tekniker som behövs för att självständigt kunna arbeta med SEMLA. Vårt SEMLA rum har vi nu gjorts om till en miniSEMLA-verkstad, där det finns samlat stora mängder återvinningsmaterial. Det känns viktigt att barnen får välja bland rikligt av material och att vi aldrig behöver stoppa dem från att ta många av något material. Vi vet att de yngsta barnen vill prova om och om igen, och att de har någon inbyggd inre kraft och en vilja att fortsätta pröva kluriga saker som vi vill utveckla ännu mer. I miniSEMLA-stunden är pedagogen helt närvarande och har full fokus på barnen som semlar. Dokumentation är något som är en stor och viktig del. I miniSEMLA  dokumenteras mycket med bilder och filmklipp för att vi i arbetslaget ska få ett bra underlag för diskussion och lättare få syn på barnens förändrade kunnande. Barnen ska också själva dokumentera, vi stöttar dem till att fotografera med plattan och välja ut de bilder som de ville spara.
 

Hur gör vi?

När?
En gång i veckan, den stund barnen kan hålla fokus (ca 15-20 minuter) under en 6-veckors period.
 
Var?
I SEMLA rummet på Ejdern.
 
Vilka?
Fyra barn i åldrarna 1-3 år.
 
 
 
 
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18