👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan

Skapad 2021-04-06 16:18 i 023241 Förskolan Gamlebyplan 3 Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Här kan du läsa hur vi tänker arbeta under året 2021.

Innehåll

 

 

 

 

 

Håll Gamlebyplan 3 REN - Undervisningsplan VT21

 

 

 

Innehåll

 

I förhållande till enhetsmålet ”Barnen i Rinkeby Östra förskolor utvecklar sina språkliga och kommunikativa förmågor” har vi valt att lägga fokus på barns språkliga utveckling under våren 2021, syftet med fokusområdet är att barnen ska utveckla en god språklig grund. Där vi pedagoger ger barnen förutsättningar för barnens utveckling samt att verksamheten ska präglas av en språkande miljö.

 

 

 

VAD ÄR DET VI SER I NULÄGET?

 

Vi är två avdelningar med sex pedagoger. På Myran har vi 13 barn på tre pedagoger och Spindeln har 13 barn på tre pedagoger. Vi har många barn som är mellan 1–2 år och arbetar mycket med att låta barnen lära känna de nya miljöerna vi valt att ändra på utifrån vad vi har sett att barnen är intresserade av. Vi ser att barngruppen är trygg med varandra och oss pedagoger, nu när vi har arbetat mycket med alla rutiner, hur man är en bra kompis och visa sina känslor. Många av barnen ska flytta till äldrebarnsavdelning därför arbetar vi mycket med att barnen ska bli självständiga och kunna göra sig förstådda. Vi vill även att de ska lära sig att och ta hand om förskolans material. Vi ser att barnen vill delta i aktiviteter och använda materialet som erbjuds och finns tillgängligt både inomhus och utomhus. Utifrån detta kommer vi att skapa undervisningstillfällen inom skapande, naturvetenskap, digitalisering, rörelse och hälsa.

 

 

 

ARBETSLAGETS MÅLBILD AV BARNEN FÖRÄNDRANDE KUNNANDE:

 

Vårt valda fokusområde är att barnen ska utveckla en god språklig grund för att kunna kommunicera och stärka sitt ordförråd. Barnen ska kunna kommunicera med varandra både i leken och i vardagssituationer. Vi vill att språket hos barn ska byggas upp både verbalt och med hjälp av TAKK. För att uppnå detta tänker vi fokusera på att låta barnen skapa en trygghet till sin miljö samt till oss pedagoger och varandra.

 

 

 

Vi ska möta varje enskilt barn där det befinner sig i sin språkutveckling, så att det enskilda barnet stärks och utvecklas i sin egen takt. Vi vill introducera nya begrepp till barnen och ge dem möjligheter att sätta dessa begrepp i olika kontexter. Eftersom vi under våren har valt att arbeta med grundfärger och hållbarutveckling så kommer vi att uppmärksamma barnen på att grundfärger och hållbarutveckling förekommer i olika miljöer och situationer samt i vardagspedagogiken. Det är också viktigt att vi som pedagoger benämner saker vid dess rätta namn. Vi vill även att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga genom att uppmärksamma barn som behöver hjälp på olika sätt. Samt lära sig att sätta ord på sina känslor.

 

 

 

ORGANISERING AV MILJÖ – MATERIAL FÖR ATT NÅ MÅLBILDEN

 

Såhär organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden:

 

Eftersom vår gård är helt ny så kommer vi att lära känna den tillsammans med barnen och se vad gården har att erbjuda utifrån det projekt vi har valt att arbeta med. Vi ser till att vara ”härvarande” med barnen. Genom att delta i barnens lek ser vi deras behov, intresse och utveckling samt utmana dem i leken. Barnen visar ofta ett stort intresse till att bjuda in pedagogerna till deras lek. Vi kommer göra i ordning lådor med grundfärgerna, lera, papper och penna och andra hållbara material för att kunna ha aktiviteter ute pga rådande situation. Vi kommer använda oss av den lilla gården där barnen kan få sitta avskilt och arbeta.

 

 

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden:

 

När vi vid olika tillfällen kommer att vara inomhus kommer vi att försöka dela upp barnen i mindre grupper och sprida ut oss mera på avdelningarna. Vi kommer även försöka att minska antalet barn i de olika undervisningsgrupperna för att ge alla barn en möjlighet till en lärorik undervisning samt för att minska smittspridningen. Under förra terminen utvecklade vi vårt arbete med bildstöd, vi såg att detta gav resultat för en del barns språkutveckling så det kommer vi att arbeta vidare med det både i vardagspedagogiken och i undervisningen.

 

Vi har valt ut olika bilder och stödmaterial för de olika små undervisningsgrupperna. Där vi denna termin har valt att fokusera på skapade, naturvetenskap och hållbarhet samt rörelse och hälsa. Där även babblarna ingår som hjälpmedel i undervisningen. Som är tänkt att skapa en röd tråd och ett tydligt sammanhang för barnen. Det blir tydligt att de aktiviteter vi gör är sammankopplade och skapar en helhet. Bilderna och begreppen har vi satt upp vid borden där vi sitter och äter då vi tänker att det är att bra tillfälle att samtala med barnen under måltidssituationen som är en viktig del i undervisningen.

 

Vi arbetar även utifrån att det ska tydligt var de olika leksakerna och material ska ligga på avdelningen. Därför arbetar vi även där med bilder och begrepp för att skapa tydlighet för barnen. För att kunna ge barnen så mycket utmaningar och upplevelser som möjligt har vi denna termin ändrat på miljöerna på avdelningarna för att skapa en helhet och ge barnen flera möjligheter och utmaningar för att kunna utforska ännu mer i innemiljön.

 

 

 

FÖRHÅLLNINGSÄTT FÖR ATT STÖTTA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Genom att vara ständigt ”härvarande” i barnens lek och samtal kan vi stärka barnen som enskilda individer, men även som ett språkande barn. Genom att vara en ”härvarande” pedagog stöttar vi även barnen i deras utveckling och lärande. Vi vill utmana barnen i deras vardag samt i deras undervisning. Vi ska ha en tillåtande verksamhet där barnen får prova själva och där pedagogerna visar tro på att alla barn kan.

 

Vi pedagoger har observerat att barnen visat stort intresse för färg och sortering. Därför har vi under vårterminen valt att arbeta med skapande, naturvetenskap och hållbarhet. Vi kommer att ha samma undervisningsmoment flera gånger i rad för att de ska utmanas samt att vi pedagoger ska kunna följa upp deras utveckling och lärande.

 

Vi pedagoger kommer att vara goda förebilder när det kommer till att vara en bra kompis, hjälpa, trösta och leka (det sociala samspelet).

 

 

 

AKTIVITETER/TEMAN KOPPLAT TILL MÅLBILDERNA

 

Vi anser att språk och empati inte är en aktivitet utan något som ska prägla hela verksamheten och vara ständigt närvarande i vardagspedagogiken. Dvs språket ska hela tiden vara närvarande i allting.

 

Vi kommer under våren göra skogsutflykter som kommer kopplas till skapande, naturvetenskap och hållbarhet. Vi vill att barnen ska befinna sig i olika sammanhang där kommunikation och dialoger används, både mellan barn-barn och barn-pedagoger.

 

Under hälsa och rörelseundervisningen kommer vi att gå till fotbollsplanen där vi kommer att ta med rock-ringar, bollar, sjalar och musik för att se vad som intresserar barnen och därigenom skapa undervisningstillfällen. Vi har även planerat att källsortera olika material vi hittar på vägen till fotbollsplanen och i närmiljön.

 

I den skapande undervisningen kommer vi att arbeta med grundfärger och vad färgerna kan tillföra. Här kommer vi även se till att babblarna finns med i olika former för att inspirera barnen. Barnen ska under dessa tillfällen få prova att skapa med olika sorters material som finns i ateljén.

 

Under den här terminen kommer vi även lägga till ordbanker från skogs- och rörelseaktiviteter. Genom våra aktiviteter så kommer vi även att uppmärksamma och koppla aktiviteten till matematik, teknik, naturvetenskap och hållbarhet m.m.

 

 

 

Så här ska dokumentationen dokumenteras. Så här ska den pedagogiska dokumentationen stödja vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

Vi har skapat en pärm där vi har satt in veckans dokumentation så att vi kan visa vårdnadshavarna vad deras barn har gjort under veckan. Pärmen kommer vi även att använda oss av under våra reflektionsmöten för att kunna planera verksamheten utifrån vad vi ser på bilderna.

 

Vi vill börja projicera ”veckans” bilder under mellanmålet på fredagar där vi tillsammans med barnen diskuterar vad de har upplevt under veckan. Där dokumenterar vi barnens eventuella kommentarer.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 

Lpfö 18

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

 

 

 

Lpfö 18

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

 

 

Lpfö 18

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

 

 

Lpfö 18

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 

 

Lpfö 18

 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

 

 

 

Lpfö 18

 

Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

 

 

 

Lpfö 18

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,